Rambøll ble bærekraftsertifisert for første gang i 2020, som første rådgivende ingeniørvirksomhet i verden. Revisjoner underveis har vist at Rambøll Norge har tatt årlige steg fra 82 prosent måloppnåelse i 2020, via 85 og 87, til hele 90 prosent i 2023.

- Dette er en solid bekreftelse på at vi fortsetter å forbedre oss og dokumenterer det vi gjør på en stadig bedre måte, sier markedssjef for bærekraft, Maria Mæhle Kaurin fornøyd. Hun har stått i spissen for Rambølls arbeid med bærekraft de siste årene, og har sett hvordan selskapet, markedsenheter, avdelinger og ansatte har tatt steg fremover.

Blir mer konkrete og gjør bærekraft målbart

– Det viktigste for oss ved denne sertifiseringen er at vi stadig blir pushet til å bli mer konkrete og gjøre bærekraft målbart. Gjennom revisjonen må vi gjøre opp status hvert år og spørre oss selv om hva vi har fått til siden i fjor. Prosessen driver oss til å bli stadig bedre. Sertifiseringen skaper også mye stolthet og engasjement internt. Rambøll er et så stort og mangfoldig selskap at det er umulig for hver enkelt å ha oversikt over alt som gjøres knyttet til bærekraft. Å bli revidert av en person utenfra gir oss en ekstern og ærlig vurdering av hvor gode vi er, og hva vi bør jobbe videre med. Da kan alle som jobber i Rambøll også få et inntrykk av det store bildet og hvordan vi utvikler oss, langt utover den lille biten man selv jobber med til hverdags, sier Maria Mæhle Kaurin.  

Kunnskap og ekspertise innen bærekraft viktigere for kundene

Rambøll har i strategien uttalt mål om å være «Partner for bærekraftig endring»; det vil si at vi både utfordrer og motiverer til løsninger som gir lavere klimafotavtrykk, legger til rette for sirkulærøkonomi, ivaretar naturmangfold, sosialt mangfold og sikrer gode klimatilpasninger for å nevne noe.  Det innebærer å forstå kundenes ambisjoner, utfordre der det er mulig og selv velge kunder som etterspør selskapets kompetanse på bærekraft.


2023-10-12 Rambøll, Erlend Bere[1].jpg– Nesten alle virksomheter har flotte bærekaftsambisjoner på hjemmesidene sine, men i revisjonen har de boret igjennom overflaten og sett hva som er kjernen i virksomheten vår. Vi har vist at vi er mer enn bare “glansbildet” og har bestått testen helt ned i prosjektene vi leverer. Dette er noe å være stolt av for Rambøll, og det gir tryggheten våre partnere forlanger av oss, sier salgsdirektør i Rambøll, Erlend Bere (til venstre).  

Det er i de tidlige fasene av et prosjekt de største mulighetene ligger for en virksomhet som Rambøll, som skal å påvirke og få til endringer. Selskapet har utviklet flere verktøy som sammen med kundene kan brukes til å gjøre en helhetlig vurdering av bærekraften i ulike prosjekter. “Bærekraftsrosen” har eksempelvis vært benyttet for å kartlegge balansen mellom de positive og de negative konsekvensene av det omfattende samferdselsprosjektet E39 Bokn-Bømlafjorden på Vestlandet for Statens vegvesen.   

Hvordan bli enda bedre

Bærekraftsertifiseringen er gjennomført av Bureau Veritas, et av verdens ledende revisjonsselskaper, og Rambøll er vurdert etter sin innsats for å påvirke FNs 17 bærekraftsmål og de 169 delmålene. Revisjonen har gjennomgått nåværende status i organisasjonen med hensyn til hvordan FNs bærekraftsmål er inkludert i strategi, styringssystem, prosjekter og verdikjede.

–Revisoren fra Bureau Veritas utfordret oss på at bærekraftsmålene er globale. Det innebærer at vi i Rambøll Norge, som en del av et stort globalt selskap, bør svare på hvordan vi kan bidra mer positivt mot bærekraftsmålene på verdensbasis, og hvordan vi i enda større grad skal dra nytte av vår globale kompetanse. Dette er noe vi vil jobbe aktivt videre med, forteller Maria Mæhle Kaurin.