Hun forteller til ITBaktuelt.no at Euroflex benytter en kommersiell markedsplass for handel med brukerfleksibilitet i strømnettet, NODES. I perioder når strømnettet er i ferd med å gå fullt i et område, kan strømkunder få betalt for å flytte eller kutte i eget strømforbruk.

- Dermed bidrar de til å balansere strømnettet og sikrer en best mulig utnyttelse av kapasiteten i nettet. Handel med forbrukerfleksibilitet bidrar til et mer bærekraftig kraftsystem som kan møte et voksende behov for fornybar kraft, påpeker Hege Dyngvold som til daglig er prosjektleder i Å Energisom er initiativtager til Euroflex prosjektet.

De øvrige bedriftene er Statnett, Elvia, Glitre Nett , Fagne, Linja, Norgesnett, BKK, Tensio, Elbits, Baseline EnergyNodes og Å Energi fleksibilitet.

-  Ved at strømkundene selv bidrar til å jevne ut strømtoppene i nettet, får vi en bedre utnyttelse av nettet som kan håndtere mer fornybar kraft og økt forbruk. Løsninger som blir utviklet i Euroflex, vil kunne eksporteres til det europeiske markedet og bidra aktivt til det grønne skifte i hele Europa, sier Hege Dyngvold.

Euroflex skal drive forskning på å øke kunnskapen om strømkundenes interesse og evne til å tilby fleksibilitet. Videre skal det jobbes med digitalisering, blant annet undersøke hvilke muligheter nye digitale verktøy i kraftsystemet gir for å etablere en effektiv kommersiell plattform for kjøp og salg av forbrukerfleksibilitet.

-  Også en markedsskalering og implementering blir en del av oppgavene våre, slik som å oppskalere handel med brukerfleksibilitet og rekruttere flere tilbydere, tjenesteleverandører og kjøpere, påpeker hun.

-  Samfunnet på vei til å bli fullelektrisk

-  Hvilke utfordringer venter på dere?

-  Samfunnet er på vei til å bli fullelektrisk hvor strøm skal erstatte fossil energibruk. I Europa skal fossile kraftverk fases ut og erstattes av nye ikke-regulerbare energikilder, ikke minst vind og sol. Dette gjør kraftsystemet mindre fleksibelt til å håndtere svingninger i strømforbruket. Den fleksibiliteten må tilføres på andre måter, sier Dyngvold.

-  Dessuten vil behovet for fornybar kraft til industri, næringsliv og transportsektor vokse dramatisk i årene som kommer. I noen områder kan kapasitetsmangel i strømnettet hindre ny industrietablering. Presset på strømnettet øker, og i perioder der mange bruker strøm samtidig, øker risikoen for overbelastning og utkopling, påpeker Dyngvold.

-  Og Euroflex vil ta tak i løsningene?

-  En større del av forbruket tilpasse seg produksjonen i tiden fremover. Strømkundene kan frigjøre betydelige mengder fleksibilitet ved å utvikle ny teknologi for fjernstyring av større eller aggregerte forbrukerlaster i sanntid. Undersøkelser i Europa viser at det til enhver tid er innelåst 5 – 10 prosent brukerfleksibilitet i nettet, sier hun.

Hun påpeker at fram til i dag er strømnettet bygget ut etter hvert som forbruket har økt.

Men dette koster store summer, både for netteierne, strømkundene og samfunnet. 

Rimeligere med teknologi som jevner ut toppene

-  I årene som kommer, vil det ikke være bærekraftig å bygge ut strømnettet for å håndtere veksten i elforbruket til husholdninger, industri og næringsliv, poengterer hun.

Dyngvold mener at i stedet er det mye rimeligere å ta i bruk ny teknologi for å jevne ut toppene i forbruket. Både husholdninger og bedrifter kan flytte deler av strømforbruket fra tidene på døgnet når trafikken på strømnettet er størst. 

- En slik fleksibilitet blant strømkundene er nettopp det Euroflex jobber med. Ved å redusere strømforbruket når belastningen på nettet er stor, får de lavere strømregning.

- Målet er at fleksibilitetshandel skal være til nytte for alle partene i markedet, sier Hege Dyngvold.  ‍

Prosjektet er finansiert av partnerne med støtte fra Enova og Innovasjon Norge. Euroflex har en varighet ut 2026