Artikkelforfatter Ingunn Gjermundnes er teknisk sjef i Teknisk Entreprenør Vest AS.

– Et hjelpemiddel også for BREEAM-NOR

Bruk av ITB:

0

I denne artikkelen vil vi fokusere på de tekniske fagene spesielt. Det vi blant annet ser er at bygninger med fokus på miljø, energieffektivitet, innemiljø, sikkerhet i byggeprosessen samt optimal drift, forutsetter god planlegging. Til å følge opp disse prosessene bør det settes av ressurser til en ansvarlig for Integrert Teknisk Bygningsinstallasjon (ITB-ansvarlig).

Omfanget av ITB styres av NS 3935:2011 «Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) – Prosjektering, utførelse og idriftsettelse». Denne standarden gir blant annet oversikt over hvilke oppgaver en ITB-ansvarlig bør ha i et byggeprosjekt.

Integrasjon er en samling av flere enheter som sammen blir en enhet. I denne sammenhengen er det snakk om ulike tekniske installasjoner i et bygg som må virke sammen for at bygget skal fremstå som et godt miljøbygg. 

En bygning som f.eks. skal miljøsertifiseres etter BREEAM-NOR kreve god dokumentasjon av de løsninger og de valg som er gjort for å oppnå ønskede poeng. Dokumentasjonen avgjør hvilke poeng- og karakterskår bygget kan oppnå. Flere av områdene som gir poeng i BREEAM-NOR er innen tekniske løsninger. Benyttes det en dedikerte ITB-ansvarlig i prosjektet, vil oppgaver som ivaretas av denne ansvarlige også sikre gode løsninger som gir poeng i BREEAM-NOR.

ITB-standarden fastsetter detaljerte føringer for de prosesser som den ITB-ansvarlige skal ivareta. Dette gjelder prosessene for design, planlegging, anskaffelse, installasjon, test, dokumentasjon og idriftsetting av tekniske bygningsinstallasjoner.

Et bygg kan miljøsertifiseries etter BREEAM-NOR. Dette kan gjennomføres ved to ulike faser; Design- og prosjekteringsfasen og/eller As Built (som bygget). Dette matcher godt med prosessene som angis i ITB-standarden.

I tillegg definerer standarden en ITB-ansvarlig som en person som har fullmakt til å sørge for at prosessene som er beskrevet i standarden gjennomføres og dokumenteres. En god dokumentasjon som er samkjørt med kravene i veiledningen til BREEAM-NOR vil da både gi god oversikt over de tekniske løsningene og hvordan de fungerer, men også bidra til å oppnå ønsket poeng/karakter i miljøsertifiseringen.

– Overordnet kan man si at NS 3935 (ITB-standarden) skal bidrar til å:
– synliggjøre betydningen av en ITB-ansvarlig
– definerer den ITB-ansvarlige sin rolle, ansvar og myndighet i et prosjekt
– harmonisere forventningene til ITB-ansvarlig mellom byggherre, ITB-ansvarlig, rådgivere og entreprenører

Den ITB-ansvarlige må med andre ord stille de rette spørsmålene til leverandører, under-entreprenører og rådgivere slik at nytteverdi, funksjonskrav og grensesnitt avklares. Resultatet av dette gir integrasjon slik at typiske fallgruver kan unngås.

Tar vi for oss noen av områdene som gir poeng i BRREAM-NOR så ser vi helt klart at det er sammenfallende interesser. Det første område som vi kan trekke frem er MAN 1 – Teknisk driftsstart. Målet med kravet innen dette området er en koordinert og helhetlig driftsstart. Blant annet skal det det planlegges en driftsstart og det skal utnevnes en teknisk sakkyndig som skal samordne driftsstarten. En ITB-ansvarlig vil ivareta denne rollen. Området sier også at idriftsettelsen skal gjøres i tråd med nasjonale retningslinjer og beste praksis, og en ITB-ansvarlig vil ha kompetanse på hvordan dette da må gjennomføres. (En komite arbeider p.t. med en ny Norsk Standard innen «Prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger med tilhørende uteområder).

Et annet område som kan ha sammenfallende interesser/løsning er MAN 4 – Brukerveiledning. Her er målet å lage brukerveiledning på de tekniske anleggene slik at brukerne av bygget oppnår de løsningene som er planlagt. Målet er at det skal lages veileder til driftspersonalet og til leietaker/bruker. Veiledningen er et supplement til vanlig FDV-dokumentasjon. En ITB-ansvarlig vil også arbeide med å få dokumentert hvordan tekniske anlegg skal driftes, og de løsningene som avdekkes for optimal drift vil være grunnlag for veiledningen.

Innen område Helse og Innemiljø er det flere del krav/områder som påvirker hvordan de tekniske installasjonene må utformes for å tilfredsstille kravene i BREEAM-NOR. Blant annet vil kravene innen Blendingskontroll (HEA 3), Lyssoner og styring (HEA 6), Bidrag fra naturlig ventilasjon (HEA 7), Innendørs luftkvalitet (HEA 8), og Temperaturkontroll (HEA 10) gi føringer for hvordan sentralt driftskontrollanlegg, belysning, ventilasjonsanlegg, kjøleanlegg og varmeanlegg utformes og driftes. En ITB-ansvarlig vil koordinere at de ulike entreprenørene samhandler slik at alle kravene man ønsker å oppnå tilfredsstilles. Det samme vil også være tilfelle innenfor området Energi, der spesielt del kravene/områdene Energimåling (ENE 2), Sonedelt energimåling (ENE 3) og Utendørs belysning (ENE 4) vil være de områdene som direkte påvirker hvordan et sentralt driftskontrollanlegg utformes. I tillegg vil byggets energibruk være med å påvirke hvor mange poeng man kan oppnå innen Energieffektivitet (ENE 1) og Bygningskonstruksjonenes energiytelse (ENE 23), hvor det blant annet skal gjøre energiberegninger som også omfatter tekniske installasjoner. Prosjektering og installasjon samt bruk vil blant annet påvirke energibesparelsen, og hvilke løsning som velges. ITB-ansvarlig vil også her være en aktiv bidragsyter for å oppnå ønsket løsning. I tillegg vil løsningene som velges innen; Vannmåling (WAT 2), Lekkasjedeteksjon (WAT 3) og Stenging av sanitærutstyr (WAT 4) samt Forebygging av lekkasje fra kjøleanlegg (POL 2) og Lysforurensning natt (POL 7), være områder som kan variere avhengig av de valg som gjøres i prosjekterings- og installasjonsfasen. En ITB-ansvarlig vil bidra med å følge opp løsningene som må gjøres på de tekniske anleggene for å oppnå ønsket resultat.

Erfaringen tilsier at et godt samspill mellom de tekniske anleggene i et bygg er avgjørende for en optimal administrasjon og drift av bygget. Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) er et godt verktøy for å sikre økonomi, funksjon og sikkerhet i hele byggets levetid. Et byggeprosjekt med en egen ITB-ansvarlig vil ha større mulighet til å sikre gode løsninger som gir høye poengskår/karakter i forbindelse med miljømerking av bygg etter BREEAM-NOR. Anbefalingen er derfor at det settes av nok ressurser til å engasjere en ITB-ansvarlig i prosjektet, og at NS 3935:2011 benyttes som mal for innholdet i ITB arbeidet.