Illustrasjon/Fotomontasje: ITBaktuelt

Høringsutkast: Prøvedrift av tekniske installasjoner

Det som er tenkt å bli ny Norsk Standard – Prøvedrift av tekniske installasjoner er nå ferdig utarbeidet av den nedsatte komiteen som begynte sitt arbeid i 2013. Nå er utkastet sendt ut på høring.

0

Standardiseringskomiteen for prøvedrift, med komiténavnet SN/K 355, ble etablert av Standard Norge våren 2013. Komiteen har vært bredt sammensatt med deltakere fra bl.a. de største byggherrene, byggentreprenørene, rådgiverne, prosjekt-/byggelederne og selvfølgelig også de tekniske entreprenørene.

Komiteens mandat har vært å utarbeide en ny Norsk Standard for prøvedrift av tekniske anlegg, i og på bygninger med tilhørende uterom.

Den nye standarden skal blant annet definere hva prøvedrift er, når prøvedrift skal skje, rammebetingelser for prøvedrift, prosessen, inngangsdata og utgangsdata. Komiteen skal også i sitt arbeid se på behovet for å utarbeide sjekklister.

Komiteen skriver i et notat at ved å benytte standarden vil prøvedriften bli et viktig element for å sikre et riktig utbytte av investeringen.

Arbeidet med å beskrive ny standard skal koordineres med andre standarder hvor prøvedrift er omtalt, og komme med eventuelle endringer i dem avhengig av hva komiteen kommer frem til.

I utkastet beskrives også et økonomisk incitament til entreprenøren for å utbedre reklamasjonene oppdaget i prøvedriftsperioden, og den vektlegger betydningen av å involvere bygningens driftsavdeling i test og prøvedriftperioden.

Høringsfristen er satt til 17. april 2015 og vil bli hetende Norsk Standard 6450.

Høringsutkastet kan hentes på hjemmesiden for Norsk Standard