- Skuffende at «netto energibehov» foreslås videreført som beregningspunkt., sier daglig leder i VKE, Aud Børset.

– Mangler referanser til tekniske installasjoner

Energikrav 2015:

0

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) sendt ut høringsforslag til nye energikrav til bygg.

Aud Børset mener at forslaget til nye energikrav 2015 inneholder mange positive tiltak. De nye energikravene som er sendt ut på høring innebærer betydelige forenklinger og åpner for fleksibilitet. Blant annet er ventilasjon er lagt inn som et viktig virkemiddel for å oppnå de nye energikravene.

Hun har allikevel flere kritiske punkter til forslaget.

– Det er skuffende at «netto energibehov» foreslås  videreført som beregningspunkt. Dette gir ikke incitament for å utforme energieffektive tekniske installasjoner. Målepunktet bør vurderes flyttet for å stimulere til utvikling og bruk av effektive tekniske installasjoner. Det er også etter vår mening for stort fokus på varme og oppvarming.

Energibehovet til oppvarming utgjør en stadig mindre post i energibudsjettet og minimumskravene bør derfor relateres til tekniske installasjoner og ikke bare til varmesystem. 

– Når det gjelder vurderingene av kompetansebehov som følge av forslaget, mangler det fullstendig referanser til tekniske installasjoner. Innregulering, drift og vedlikehold av de tekniske installasjonene vil være helt avgjørende for å ta ut effekten av forslaget og det forutsetter kompetanse.

-Dette er våre første reaksjoner. Vi vil sammen med medlemsbedriftene gå grundig inn i saken før vi avgir vår endelige uttalelse den 18. mai, avslutter Børset.

Kommunal og moderniseringsdepartementet har sendt ut en pressemelding om forslaget til nye energikrav. Der skriver departementet at nye energikrav skal gi mer klimavennlige bygg som sparer miljøet og natur for fremtidens generasjoner.

– Bygg står for 40 prosent av energibruken, og dette må vi redusere. De nye kravene er en oppfølging av Klimaforliket, referes kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i pressemeldingen.

– De nye kravene er enklere enn de gamle, og boligeierne vil også merke at energieffektive bygg gir lavere strømregning, sier Sanner.

40 prosent av all energi i Norge brukes i bygg. Det er stort potensial for å spare energi. Nå vil regjeringen at vi får en mer miljøvennlig bygningsmasse.

– Det har vært en stor utvikling i miljøvennlige og energieffektive bygg de siste årene. Forslag til nye energikrav ligger på passivhusnivå. Det betyr energieffektive bygg som holder på varmen og bruker effektiv teknologi, sier Sanner.

Forslaget går ut på at nye boliger blir 26 prosent mer energieffektive og nye kontorbygg blir 38 prosent mer energieffektive sammenliknet med dagens krav.

Nye krav kan spare like mye energi som 50.000 til 60.000 husholdninger. Det tilsvarer energiforbruket til om lag alle hus i Stavanger. Forslaget til nye energikrav om sendes på høring er forenklet slik at det blir økt frihet til å velge elektrisitet, det vil si panelovner og el-kjeler, til oppvarming i nye bygg. I tillegg kan flere fritidsboliger (hytter) få unntak fra energikrav. Grensen for slike bygg foreslås hevet fra 50 kvadratmeter til 70 kvadratmeter.