Myndighetene mener formålsdelte energimålere bør bli obligatorisk for næringsbygg. Foto: Hilde Kari Nylund

DiBK ønsker mer effektiv drift av større bygg

TEK 15:

0

Det framgår av forslaget til nye energiregler i teknisk forskrift (populært kalt TEK15) som Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) nå har sendt på høring.

Energikravene i teknisk forskrift (TEK10) oppfylles gjennom å beregne energibehov med normerte verdier fra relevante standarder.

– Erfaringen viser at i mange tilfeller avviker det reelle energiforbruket fra det prosjekterte, poengterer DiBK i sitt høringsnotat.

Tilrettelegger for bedre styring

Direktoratet foreslår derfor (§14-2, fjerde ledd):  

” For næringsbygg skal det beregnes energibudsjett med reelle verdier for den konkrete bygningen. Denne beregningen kommer i tillegg til kontrollberegningen med normerte verdier”. DiBK forutsetter at dette gjennomføres som en del av arbeidet med prosjekteringen.

– Dette innebærer en liten ekstra administrasjonskostnad i prosjekteringsfasen, men tilrettelegger for bedre styring av energiforbruket i drift, poengterer DiBK i høringsnotatet. 

Tre formålsdelte energimålere per bygg

Det andre nye kravet DiBK foreslår for å sikre mer energieffektiv drift, er at (§14-2, femte ledd): 

”Boligblokker med sentrale varmeanlegg og næringsbygg skal ha formålsdelte energimålere for romoppvarming, ventilasjon og tappevann”

DiBK viser til Enova-prosjektet Formålsdelt energibruk i yrkesbygg, som viser at det er viktig å tilrettelegge for detaljert måling av energibruk allerede i prosjekteringsfasen for å sikre mulighet for effektiv drift.

Små merkostnader

Kravene vil i praksis bety tre målere per bygg. DiBK oppgir at et konservativt anslag for tre målere ”vil ligge i området rundt 20 kr/m2”.

– Forslaget til tilleggskrav antas samlet sett å gi små merkostnader. Potensialet for mer energieffektiv drift er betydelig, men er helt avhengig av at det finnes et minimum av informasjon om hvordan energien brukes i det konkrete bygget, understreker DiBK.

DEL
Forrige artikkelUnngå ustabile anlegg
Neste artikkel-Ikke mulig uten åpenBIM