Digital 3D-prosjektering gir høyest kvalitet

Byggeprosessen:

0

Det er BIM-analytiker Nicholas Holst i den danske entreprenør-giganten MT Højgaard som påviser tallene. Forfatterne av en rapport har sett på mer enn hundre danske bygg- og anleggsprosjekter for å finne ut i hvilken grad bruk av digital modellering påvirker kvaliteten på det prosjketerings-materialet som overleveres entreprenør, skriver buildingSmart i en artikkel.

Resultatene av undersøkelsen burde vekke oppsikt langt utover de danske grenser. I undersøkelsen «Kvaliteten af design i Danmark» har MT Højgaard sett på hvordan designmaterialet virker inn på gjennomføringen av ulike prosjekter i den danske byggenæringen. 

– Tidligere forskning har vist at økonomiske overskridelser og kostbare forsinkelser i høy grad kan forklares med dårlig kvalitet i designet som byggherres rådgivere leverer til entreprenøren. Et design som entreprenøren legger til grunn for planlegging og gjennomføring av det respektive prosjektet. I vår undersøkelse ønsket vi å se på om man ved å øke kvaliteten på design-materialet, også ville øke kvaliteten i byggeprosessen, og dermed i de ferdige byggene, sier Holst.

Design-materialet er klassifisert i de tre kategoriene; lav, middels og høy. Det som kjennetegner materialet i kategorien «lav» er at det ikke er informativt nok verken til å understøtte eller effektivisere byggeprosessen, og er så dårlig at det gitte prosjektet – enten helt eller delvis – antagelig bør om-prosjekteres. Designmaterialet av «middels» kvalitet inneholder gjerne problematikk som kan hemme produksjonen og gå utover muligheten til å overholde kontrakter og budsjett, og på den måten kunne gå utover lønnsomheten.  I kategorien «høy» havner det materialet som er vel-prosjektert, støtter opp under byggeprosessen og som vil gi solid innsikt og grunnlag for velinformerte beslutninger, gjennom hele prosjektet. 

– Vi fant at 85 prosent av de prosjektene som har design-materiale av «høy» kvalitet er utarbeidet i digital 3D. På den andre enden av skalaen finner vi at  79 prosent av prosjektene med «lav» design-kvalitet er utarbeidet i 2D. Undersøkelsen viser med andre ord tydelig at digital 3D-prosjektering gir høyest kvalitet og skaper best grunnlag for de kommende trinnene i byggeprosessen, sier Holst.

«IKT-bekendtgørelsen» er ett sett med krav fra «Bygningsstyreslen» som definerer og regulerer bruk av informasjon- og kommunikasjonsteknologi for den som ønsker å legge inn et anbud på offentlige prosjekter av en viss størrelse i Danmark. Reglene omfatter blant annet krav til; digital håndtering av bygg-objekter, digital kommunikasjon via en prosjekt-web, bruk av objektbaserte, digitale byggningsmodeller i forbindelse med konkurranser og prosjektering, digital anbuds-levering og overlevering av en BIM-modell av det ferdige bygget «as built.»

– Våre undersøkelser viser at reguleringene i «IKT-bekendtgørelsen» egentlig ikke er begrensninger og reguleringer, men heller ett sett krav som tilbyr et klokt rammeverk. Et rammeverk som øker oppmerksomheten rundt IFC og åpenBIM. Et rammeverk som gir høyere kvalitet på såvel byggeprosessen som de ferdige byggene. Et rammeverk som åpner muligheten for å samles rundt en teknologi som vil løfte oss alle når det kommer til samarbeid, produktivitet og kvalitet, sier Holst.

Et utvalg prosjekter som er underlagt «IKT-bekendtgørelsen» – og dermed per definisjon prioriterer bruken av BIM – som er undersøkt for å finne ut hvorvidt de gitte forutsetningene har innflytelse kvaliteten i designmaterialet, fant forfatterne at hele 77 prosent hadde «høy» kvalitet. 

– I denne gruppen benyttet også seks av ti tydelige IKT-avtaler. I motsetning til de prosjektene som benyttet 2D, hvor bare 18 prosent hadde inngått IKT-avtaler. Dette viser at med økte krav til bruk av IKT, blir også avtalene mellom de deltagende tydeligere og enklere å overholde. Utover en rekke målbare og konkrete parametre som har direkte innvirkning på kvaliteten av designet, gir prosjektering i 3D de involverte bedre forutsetninger for å gjennomføre prosjektet og treffe faktabaserte beslutninger som bygger opp under den overordnede produktiviteten, avslutter Holst.

Buildingsmart.no – Morten Iversen