Direktør Morten Lie i Direktoratet for byggkvalitet ønsker samarbeid med hele byggenæringen og andre aktører for innspill mot TEK17.

DiBK vil at TEK10 skal bli TEK17 i samarbeid med byggsektoren

Åpne innspillsmøter 25. og 26. mars

0

På oppdrag fra KMD arbeider Direktoratet for byggkvalitet med en bred gjennomgang av byggteknisk forskrift (TEK10) for å forenkle og forbedre byggereglene og redusere byggekostnadene.

– Vi skal gjennomføre en bred gjennomgang av alle de tekniske kravene TEK10 i dag stiller til nybygg. Vi tar sikte på å ha på plass en ny teknisk forskrift i 2017 som skal bidra til å redusere byggekostnadene, være enklere å forstå og enklere å etterleve, sier direktør Morten Lie i Direktoratet for byggkvalitet.

– Fremtidens regelverk skal være enkelt, effektivt, kunnskapsbasert og etterprøvbart. Det skal ha forståelige krav som sikrer måloppnåelse og ha en form som understøtter digitalisering. Vi tar sikte på å sende forslag til endringer på høring i 2016, slik at forskriften kan tre i kraft i 2017, sier avdelingsdirektør Ketil Krogstad i Direktoratet for byggkvalitet.

Åpne innspillsmøter 25. og 26. mars
I forkant av en ordinær høringsprosess inviterer Direktoratet for byggkvalitet byggenæringen, og andre interesserte aktører til å gi innspill til forenklinger og forbedringer av TEK10.

25. og 26. mars arrangerer vi derfor åpne innspillsmøter på Litteraturhuset i Oslo for å få svar på følgende spørsmål:

1. Hva mener du at forenkling og forbedring av TEK10 bør omfatte?
2. Gi inntil tre konkrete og begrunnede forslag til forenkling og forbedring av TEK10.
3. Direktoratet foreslår flere konkrete områder i TEK10 som kan forenkles og forbedres. Hvilke forslag fra direktoratet bør prioriteres høyest?

Direktoratets forslag finner du her

4. Hvilke av direktoratets og dine egne forslag har størst potensial for kostnadsbesparelser? Presiser hvem som får nytte av besparelsene: Samfunnet, næringen, eier eller bruker?

Mer informasjon om innspillsmøtene finner du her