Henry Ford lyktes med sin slanke produksjon av T-Forden.

Lean – fra industrien til bygge- og eiendomsbransjen

Slank produksjon:

0

Lean (egentlig: Lean manufacturing / norsk: Slank produksjon) betegner en produksjonsmetodikk for fremstilling av varer og tjenester, herunder bygge- og eiendomsbransjen.

Begrepet er hentet fra ledelsesteori og kom i bruk på 1990-tallet. Metodikken fokuserer på å eliminere såkalt sløsing (waste) og ser på kundens opplevelse av produktets verdi fremfor kostnadselementer. Det underliggende målet er å forbedre den bedriftsøkonomiske lønnsomheten. Sentralt i denne tenkningen er det å skape merverdi med mindre innsats av ressurser.

Slank produksjon er i hovedsak hentet fra TPS (Toyota Production System). Dette systemet er kjent for å søke å redusere syv former for sløsning (seven wastes) i en kontinuerlig forbedringsprosess, men det finnes forskjellige synspunkter på hvordan resultater best kan oppnås. Toyotas vekst fra et lite selskap til verdens største bilprodusent har selvsagt skapt stor interesse for de bakenforliggende prinsippene og strategiene.

Slank produksjon betraktes ofte som et mer raffinert konsept enn effektiviseringsforsøk basert på tids- og metodestudier, blant annet utviklet av Frederick Winslow Taylor og Henry Ford. I slank produksjon har man tatt lærdom av blant annet de feil som disse gjorde[trenger referanse]. Det finnes også gamle, grunnleggende verdier som nøysomhet og sparsommelighet, økt effektivitet og mindre sløsing i denne metodikken samtidig som den bygger på bruk av empiriske data, fremfor ukritisk godtakelse av vedtatte sannheter.

Kilde: Wikipedia