Hannes Lütz, produktsjef for CentraLine hos Honeywell

CentraLine med eu.bac-opplæring

Fagartikkel:

0

For første gang i Spania har et systemintegrasjonsselskap, CentraLines Partner Sedical, blitt opplært og sertifisert av ingeniører fra eu.bac. Med denne opplæringen kan Sedical hjelpe kundene med å oppfylle behovene for energisparing. Energieffektiviteten til en bygning eller et prosjekt kan legges frem for byggeiere eller investorer på en strukturert måte, basert på europeisk norm, og er til hjelp ved planlegging av forbedringer og investeringer.

eu.bac, som står for European Building Automation and Controls Association, har utviklet et verktøy som er basert på den europeiske normen EN 15232. Med dette verktøyet deles det ut poeng på en skala fra 0 til 100 (tilsvarer en F-AA-klassifisering), og det utstedes et sertifikat for bygningsautomasjons- og styringssystemer for eksisterende og planlagte bygninger. Nesten alle europeiske produsenter innen bygningsautomasjon tilhører denne organisasjonen.

Møter kundenes økende behov for energisparing

Sedical er et systemintegrasjonsselskap som ble grunnlagt i 1977. Det har i dag tolv avdelingskontorer, seks eksklusive distributører og ti autoriserte servicepartnere. Hovedkontoret ligger i Sondika i Nord-Spania. Hensikten med kurset var å opplære styringsspesialister til å bli eu.bac-inspektører. Inspektører vurderer teknologien som er installert i bygningen, men kontrollerer også at den fungerer som den skal. Når de ansatte har bestått eksamen, blir de kvalifiserte inspektører. Fra da av kan de utføre tilsyn av styringssystemer ved å bruke eu.bacs metoder. Når tilsynet er fullført, kan rapporten sendes til eu.bac hvis byggeieren ønsker det. eu.bac vil da godkjenne den og utstede et energiklassesertifikat for det installerte automasjons- og styringssystemet.

Fig. 1: Ansatte i Sedical ble opplært som juniorinspektører for eu.bac. Illustrasjon: CentraLine

Byggeiere kan benytte seg av tilsynsfunnene til å drøfte mulige endringer i styringsstrategien med sine systemintegratorer, og de kan også gjennomgå svakhetene som er avdekket i rapporten. På denne måten kan de forbedre systemets effektivitet med den mest økonomiske investeringen. Når det foreslås forbedringer til automasjons- og styringssystemet, vil beregningsverktøyet slå fast hvilke områder av systemet hvor investering vil føre til de beste resultatene. Dette gjøres ved å identifisere delsystemene med størst potensial for forbedring. Verktøyet bidrar også til å anslå hvor mye besparelser investeringene vil generere samt beregne tilbakebetalingsperioden, som er nyttig når man skal ta en avgjørelse.

For øyeblikket har byggeiere og ingeniørselskaper ikke tilgang til noen andre pålitelige standarder som sikrer at nye byggdesign eller oppussingsprosjekt har den beste automasjons- og styringsteknologien for energisparing. Denne standarden, som valideres ved periodiske tilsyn, vil også garantere effektivitet gjennom hele bygningens levetid. Den bekrefter ikke bare at den beste energisparende teknologien er installert, men også at bygningen får størst mulig potensial ut av automasjons- og styringssystemet.

Fig. 2: Dette var den første gangen eu.bac arrangerte et opplæringskurs for eu.bac-inpsektører innen bygningsautomasjons- og styringssystemer i Spania. Illustrasjon: CentraLine

En oversikt

I tider der energiprisene stadig stiger og folk flest er mer økologisk bevisst, er energieffektivitet det store samtaleemnet. Hva kreves imidlertid for å gjøre driften av en bygning energieffektiv? I de fleste tilfeller er fokuset på fysisk struktur (f.eks. varmeisolering) og energiproduksjon (f.eks. varmepumper, kombinerte varme- og kraftanlegg). Deretter følger systemene som brukes av sluttkunden (f.eks. konvektorovner, varmekabler i gulvet, varmegjenvinning, høyeffektive pumper osv.) og bruken av energireduserende utstyr (f.eks. skjerming). Bygningsautomasjonens innflytelse blir imidlertid ofte ignorert, og da spesielt timerutløste programmer og parametre som stadig tilpasses endringer i bruk og forhold. Bygningsautomasjon er mekanismen som koordinerer de installerte tekniske systemene, og som leverer data fra all utført overvåking samt analyse av driftsstatusen. Den er bygningens hjerne, og har en vital rolle når det gjelder å optimalisere bygningens energieffektivitetsnivå. Den er konvergenspunkt for de ulike funksjonene knyttet til driften av bygningen, som hver krever egne spesialister. Derfor er ingeniørarbeid på dette området svært krevende, og det krever også relevante data fra alle de integrerte funksjonene (for eksempel hvilken energigenerator som oppnår det høyeste effektivitetsnivået under hvilke forhold).

Fig.3: Kravene til energieffektive bygninger er store på grunn av de ulike funksjonene som er involvert eller som må vurderes.  Illustrasjon: CentraLine

 

Når det utføres endringer i bygningen, kan det også være nødvendig å utføre en omfattende justering med hensyn til driften av styringsteknologien. I ønsket om å maksimere energieffektiviteten, er det derfor viktig at bygningens drift kontinuerlig støttes via styringsteknikk.  Slik støtte kan kun gis innenfor rammen av sterke kunderelasjoner, av den typen som tilbys av mellomstore selskaper innen måling og styring. Dette er også fordelen med partnersystemer, slik som CentraLine på dette feltet.

Gamle bygninger har ganske ofte komplekse styringssystemer på plass, som på grunn av mindre feil eller en endring i bruk drives langt under sine energisparingspotensial. Det kan være en krevende oppgave å finne disse, fjerne dem eller til og med bruke modifikasjoner og utvidelser for å forbedre dem, men det vil gi økonomiske gevinster. Men hvordan skal en slik svært kompleks styringsprosedyre registreres og evalueres, og hvordan skal man knytte dette til kostnadsbesparelser i kroner.

eu.bacs systemsertifisering klassifiserer bygninger

95 % av europeiske bygningsautomasjonsleverandører er tilsluttet eu.bac, som står for European Building Automation and Controls Association. Etter å ha opparbeidet seg erfaring innen sertifisering av enheter, bestemte eu.bac seg for å opprette en systemsertifisering for bygninger. eu.bacs metode er strukturert, standardisert og vitenskapelig testet, og den sikrer at bygningsautomasjonssystemer installeres og drives på en bærekraftig og energieffektiv måte, samtidig som de gir optimal komfort. Den viser hvor mye bygningsautomasjonen bidrar til den totale energieffektiviteten, og evaluerer denne mengden. Denne sertifiseringen er tett modellert etter DIN-EN 15232, men en mer presis klassifisering (fra AA til E) ble imidlertid valgt, og det ble også lagt mer vekt på kontinuitet og funksjonell integritet. Grunnen til dette er at bygningsautomasjon er svært utsatt for betydelig synkende energieffektivitetsnivå over tid, blant annet som følge av endringer i bruk, bygningsendringer samt feil som ikke har blitt oppdaget. I tillegg skal eu.bac-sertifisering utvides til å inkludere evalueringer av enkelte rom (som da vil bli oppført i resultatet i henhold til andel av totalen) i stedet for bygningen som en helhet, slik tilfellet er med enkelte andre analyser. 

Fig. 4: Systemsertifiseringen som brukes av eu.bac klassifiserer bygninger fra AA til E. Illustrasjon: eu.bac

Opplæringens innhold

Opplæringskurset, som ble avholdt hos Sedical, omfattet fakta om EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) og EN 15232, i tillegg til informasjon om metoder og systemevalueringen BACS (Building Automation and Control System). På dagsorden var også ting som alle inspektører må kontrollere i en bygning, herunder varmeanlegg, forsyning av varmtvann til husholdningsbruk samt avkjøling, ventilasjon, klimaanlegg, belysning og persienner. Andre temaer var teknisk byggforvaltning, eu.bac sine nye nøkkelindikatorer (KPI-er), eu.bacs utvidede funksjonalitet samt eu.bac-sertifiserte produkter. Sjekklisten til eu.bac handler ikke bare om bygningsautomasjon, men også byggforvaltning (overvåking, analyse osv.), som delvis også fanges opp av KPI-ene. En detaljert definisjon av de sertifiserbare KPI-ene er inkludert i eu.bac-dokumentene. Med denne støtten kan utstyr overvåkes kontinuerlig, selv av personell som ikke er høykompetente. CentraLine tilbyr et stort utvalg av målere og programvare for energiovervåkning, som også utmerket kan brukes til å oppdage feil og analysere mulige forbedringer.

Fig. 5: Alle etablerte fakta knyttet til bygningsautomasjon, skal legges inn i en tabell som dette. Illustrasjon: CentraLine

Når alle data er lagt inn, leveres den samlede evalueringen. Fordi verktøyet tydelig er delt inn i kategorier som oppvarming, avkjøling og belysning, er det veldig lett å identifisere feil på de ulike områdene, så denne listen viser også de ytterligere trinnene med henvisning til hvor viktige de er for optimalisering av anlegget.

Oppsummering av systemsertifisering i henhold til eu.bac

Systemsertifiseringen til eu.bac er et svært viktig verktøy for å innhente kvalitetsvurderinger av eksisterende eller planlagte bygningsautomasjonssystemer. Forventet energisparing kan i det minste beregnes ved hjelp av poengsystemet. Ved én til to dager er den omtrentlige tiden dette tar innenfor rimelighetens grenser. Muligheten til å kjøre endringer som simulasjoner i eu.bacs sjekkliste, er nok en nyttig funksjon. Ved eventuelle justeringer av systemet, kan man da anslå forventede forbedringer i energibruk på tvers av de ulike feltene.  På den måten vil den prosentvise sparingen i energiforbruket, vist med poeng, bli demonstrert empirisk med simulasjoner på typiske bygninger (bygningstypen, f.eks. «kontorbygg», er angitt i sjekklisten). Dette er selvfølgelig bare en veiledning, siden bygningene skiller seg betydelig fra hverandre når det gjelder deres fysiske og anleggsspesifikke egenskaper. 

Den største fordelen med sertifiseringen er imidlertid at den fungerer som en drivkraft for å kunne sjekke hele systemet gjentatte ganger og avdekke eventuelle feil. En bygning er en «levende ting» som tilpasser seg kravene den pålegges. Det er derfor logisk at byggforvaltningssystemet også må integreres i denne prosessen med kontinuerlig justering.