Foto: Xero - et vinnerprosjekt for nullenergihus i Dallas, USA. Foto: Dexigner. http://www.dexigner.com/news/18229

Dette er nNEB

nNEB står for Nesten NullEnergiBygg. Dette er har sitt utspring fra en rapport som Rambøll laget for Direktoratet for byggkvalitet og overlevert i november 2013. I Norge er det så langt ikke noen offisiell definisjon av nNEB. Men her er et sammendrag fra Rambøll-rapporten.

0

EUs Bygningsdirektiv har som formål å forbedre bygningers tekniske energieffektivitet. Blant annet inneholder det føringer for nasjonale energikrav til nye og rehabiliterte bygg, samt krav til energisertifisering av bygninger. Direktivet krever at medlemsland skal sikre at alle nybygg innen 2020 skal være «nesten nullenergibygninger» (nNEB), men definerer ikke nNEB nærmere.

I november 2013 forelå det en utredning kalt ”Nesten nullenergibygg, forslag til nasjonal definisjon”, gjennomført på oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet. Utredningens formål var å utforme et forslag til en nasjonal definisjon av begrepet nesten nullenergibygg – nNEB. Arbeidet ble utført av Rambøll i samarbeid med LINK arkitektur v/ Inger Andresen.

Her er noe fra sammendraget:

”Denne utredningen er del av Direktoratet for byggkvalitet sitt arbeid med nye energiregler i Byggteknisk forskrift (TEK). Formålet med utredningen er å fremme forslag til en nasjonal definisjon av begrepet nesten nullenergibygg (nNEB). I Norge er det i stortingsmeldingene  om henholdsvis klima og bygg slått fast at nye bygninger i Norge skal holde passivhusnivå fra 2015 av og nesten nullenerginivå fra 2020. EUs reviderte bygningsenergidirektiv fastslår at medlemslandene  skal besørge at ny bygninger skal være nNEB etter 31. desember 2020. Direktivet er per i dag ikke implementert i norsk lov.

Begrepet nNEB er ikke tidligere definert for norske forhold. I henhold til det reviderte bygningsenergidirektivet er dette bygninger med svært høy energiytelse, der den meget lave mengden energi som kreves i vesentlig grad skal dekkes med fornybar energi, inkludert fornybar energi produsert på eiendommen eller i nærheten.

Eksisterende definisjoner av svært energieffektive bygg

Det finnes en rekke konsepter for bygg med svært lav energibruk. Ecofys har gjort et kartleggingsarbeid  av internasjonale konsepter på området. Mer enn 70 ulike tilnærminger ble undersøkt. Videre har Ecofys kartlagt rundt 300 ulike bygg, hvorav noen få produserer mer energi enn de anvender (plusshus), mens de fleste er nesten nullenergibygg eller tilsvarende. I Norge har forskningssenteret  Zero Emission Buildings (ZEB) utviklet flere arbeidsdefinisjoner  for nullutslippsbygg.  ZEBs arbeid har vært anvendt som en del av grunnlaget i arbeidet med å fremme forslaget til en nasjonal definisjon av nNEB.

Det er i arbeidet anvendt case-studier for å illustrere hva som kan være et aktuelt ambisjonsnivå for nNEB. Disse illustrerer at det for nybygg teknisk sett er mulig å redusere energibruken betydelig sammenlignet med dagens energikrav. Det er også illustrert at det er realistisk å redusere energibruken ut over passivhusnivå i henhold til dagens passivhusstandarder.

Kontekst og målsettinger for nNEB

Det er viktig at det er god sammenheng mellom en definisjon av nNEB og de overordnede målene for energieffektivisering  i byggsektoren. I europeisk sammenheng er klima og forsyningssikkerhet  de viktigste aspektene. For norske forhold er forsyningssikkerhet  framhevet som det mest sentrale overordnede målet for energieffektiviseringen i byggsektoren, ettersom den norske kraftsektoren medfører svært lave utslipp av klimagasser. Oppdragsteamet  oppfatter det imidlertid som sentralt at klimaperspektivet  synliggjøres i en definisjon av nNEB for norske forhold.”

Kilde: DIBK, november 2013 – Nesten nullenergibygg, forslag til nasjonal definisjon.