Ord og uttrykk i ITB-verden

Alle bransjer har en rekke ord og uttrykk, og jo mer komplisert og omfattende bransjen utvikler seg, jo flere ord og uttrykk dukker opp. ITBaktuelt har her samlet en aktuell og nyttig liste.

0

Ord og uttrykk – termer og definisjoner. Felles språk med lik forståelse av ord og uttrykk er vesentlig for å unngå at feil oppstår på grunn av misforståelser. Her følger noen av forslagene til bransjens «oppdaterte ordbok». Noen av termene følger som et resultat av at ord og uttrykk ofte hentes fra internasjonale språk, utarbeidet av Arne Eggen hos Integra.    

BACS

Bygningsautomatisering – styring, regulering og overvåking

MERKNAD: Building Automation and Control Systems

BREEAM NOR

BREEAM NOR er en metode for klassifisering av bærekraftige bygninger med mulighet for sertifisering

MERKNAD: BREEAM NOR er en norsk tilpasning av BREEAM og som ivaretas av NGBC – Norwegian Green Building Concil

EMS

Energiledelsessystem

MERKNAD: Energy Management System

Energiytelse

Et mål på hvor effektivt energi produseres, distribueres, lagres og brukes

EOS

Energioppfølgingssystem

MERKNAD: EOS og EMS har ofte samme betydning på norsk  

EPC

Energy Performance Contract eller Energy Perfomance saving Contract er en kontraktsform som stimulerer til redusert energibruk

MERKNAD:      EPC er beskrevet i NS6430:2014 Alminnelige kontraktsbestemmelser for energisparing

ITB

Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

MERKNAD: Begrepet er beskrevet i NS 3935:2011 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) – Prosjektering, utførelse og idriftsettelse

SD

Sentral driftskontroll

MERKNAD1: SD anlegg benyttes ofte som betegnelse for systemer som samler inn data, visualiserer tilstander, som viser trender av fysikalske størrelser – f.eks. temperatur og luftkvalitet, som gir rapporter om hendelser, som gir meldinger om avvik og hvor driftspersonell kan utføre sine innstillinger og operasjoner

MERKNAD2:    Begrepet blir ofte upresist benyttet og blir stadig oftere erstattet av BACS og TBM

SRO

Styring, regulering og overvåking

MERKNAD: Begrepet erstattes av BACS

TBM

Teknisk bygningsadministrasjon

MERKNAD1: Technical Building Management

MERKNAD2: I TBM inngår beslutningsstøtte systemer for effektiv drift av bygninger som f.eks EMS eller EOS samt systemer for visualisering og operasjon av bygningers ulike funksjoner   

ITB – ansvarlig

Person som har fullmakt til å sørge for at prosessene som er beskrevet i NS 3935:2011 gjennomføres og dokumenteres

MERKNAD: ITB-ansvarlig er ikke ansvarlig for teknisk dimensjonering som eksempelvis luftmengder, vannmengder, lysnivå osv.

Fabrikktest

Test av ytelse og funksjon som foregår før levering til byggeplass

MERKNAD: Omfang og testprosedyrer avtales mellom partene.

Funksjonstest

Test på byggeplass med tilkoplet relevant utstyr som dokumenterer at de tekniske ytelsene er i henhold til kravspesifikasjon

MERKNAD 1: Begrepet «SAT – site acceptance test» blir ofte benyttet om funksjonstest på byggeplass. 

MERKNAD 2: Byggherren bør delta i funksjonstest på byggeplass som et ledd i opplæringen av eget driftspersonell.

Igangkjøringsperioden

Perioden fra mekanisk ferdigstillelse til ferdig funksjonstest på byggeplass

MERKNAD: Oppfylling, trykk-, og spenningssetting skjer i denne perioden.

Innregulering

Justering og kontroll av mengder, parametere, settpunkt o.l. for at systemet skal yte som forutsatt i kravspesifikasjon

Funksjonstest

Test på byggeplass med tilkoplet relevant utstyr som dokumenterer at de tekniske ytelsene er i henhold til kravspesifikasjon

MERKNAD 1: Begrepet «SAT – site acceptance test» blir ofte benyttet om funksjonstest på byggeplass. 

MERKNAD 2: Byggherren bør delta i funksjonstest på byggeplass som et ledd i opplæringen av eget driftspersonell.

Integrert test

Test av samspillet mellom to eller flere tekniske systemer for å teste grensesnitt fra ende til ende i et samspill på tvers av system- og entreprisegrenser, som forutsatt i kravspesifikasjon.

Fullskalatest

Test som dokumenterer at lokalenes og bygningens funksjon, med alle relevante delsystemer sammenkoplet, fungerer som forutsatt

MERKNAD: Bygningen er i denne perioden ikke tatt i bruk. Fullskalatesten involverer brukere og driftspersonell, og dokumenterer at driftspersonellets og brukernes prosedyrer er tilpasset de tekniske installasjonene som er levert.

Stabilitets- og ytelsestest

Test for å dokumentere at de tekniske systemene fungerer stabilt og at ytelsene er som forutsatt i kravspesifikasjon

MERKNAD: Stabilitets- og ytelsestester utføres før prøvedrift og overtakelse. Bygningen er i denne perioden ikke tatt i bruk.

Gi din kommentar i kommentarfeltet eller via Facebook.