Integras daglige leder Erik Pilgaard ser frem til et spennende 10-årsjubileum og årsmøte på Raumergården Hotell i Gjerdrum.

– Her blir det livlig og spennende!

Integra-jubileum:

0

-Økt energieffektivitet, godt inneklima og redusert miljøpåvirkning er  driverne i markedene for nybygg og rehabilitering av yrkesbygg, sier Erik Pilgaard til ITBaktuelt.

Han viser til at kompleksiteten i de tekniske installasjonene er økende og derav følger økt krav til bedre gjennomføringsprosesser for å oppnå riktig ferdigstillelse av prosjektene «med en gang» .

-I samferdselssektoren, og spesielt innenfor vei og tunneler, er kravene om økt sikkerhet og fremkommelighet de viktige driverne. Mer bruk av  online  informasjonsteknologi , systemintegrasjon og SRO er de tekniske løsningene som i økende grad blir etterspurt. Gode leveranser av dette forutsetter et stadig tettere samarbeid med kundekretsen, fastslår han.

-Industrien er helt avhengig av kontinuerlig forbedring i sin produktivitet. Fortsatt økning av automatiseringsgraden blir dermed en vesentlig del av løsningen.  Med fallet i oljeprisene ble fastlandsindustrien stadig viktigere for Norge, sier Pilgaard.

Intergra hadde ved utgangen av siste årsskifte 105 medlemsbedrifter. Disse jobber primært med design og utforming av ny teknologi basert på IT og automatisering, prosjektering inklusiv utvikling av kundespesifikke automatiseringsløsninger og installasjon av mange ulike typer automatiseringsløsninger.

Pilgaard synes det er viktig å få frem medlemsaktiviteter og bedriftenes synlighet.

 

Tre betydelige segmenter

Han viser til industrisegmentet som har aktiv deltagelse i industrinettverket SFI Norman. Dette er et åtteårig F&U-prosjekt med 15 vareproduserende industribedrifter. Prosjektet får 20 millioner kroner i offentlig støtte hvert år, og sprer mye informasjon blant annet gjennom faste lederartikler i fagskriftet Automatisering.

Samferdselssegmentet innen Integra viser aktiv deltagelse i ITS Arena. To medlemsbedrifter realiserer OFU-kontrakt med Statens vegvesen om ITS-stasjon.  Det er god fokus på merverdien som oppstår ved at medlemsbedriftene kommer høyere opp i verdikjeden med direkte kontakt  og kontrakt med vegmyndighetene og eierne. Nyttige møter med Statens vegvesen og Vegdirektoratet er av stor betydning, ifølge Erik Pilgaard.

Han påpeker at næringsbyggsegmentet har aktiv deltagelse i utarbeidelsen av en ny norsk standard for prøvedrift NS 6450 – et verktøy for raskere og riktigere ferdigstillelse av tekniske bygningsinstallasjoner. Økt forståelse for viktigheten av å etablere ITB ansvarlige i henhold til NS 3935 i byggeprosjekter og gjennomføring av en rekke kurs i den nevnte standarden. Også aktiv deltagelse i utarbeidelsen av en norsk veiledning til NS-EN 15232:2012 – Innvirkning ved bruk av bygningsautomatisering på energiytelsen i bygninger.

– God uttelling med økende innkjøpskompetanse, bedre leveranser og mer fornøyde kunder grunnet etableringen av «ITB Brukerforum» i Østfold, Bergen, Trondheim og Oslo. Hele verdikjeden møtes regelmessig.

Stadige oppslag om Integras arbeid i fagpressen, herunder vårt gode samarbeid med itbaktuelt.no, sier Erik Pilgaard.

– Hva er fremtiden for Integra-bedriftene?

-Integra og dens medlemmer  blir stadig mer synlig gjennom stadig flere medlemsaktiviteter og  gjennom mange presseoppslag. Markedet etterspør og vil etterspørre mer bruk av teknologi – mer bruk av automatiseringsteknikk som løsningen på utfordringene innenfor mange markedssektorer, sier Pilgaard, og poengterer følgende:

– Dette er utfordringer som våre bedrifter blir stilt overfor er:

  • Økt bærekraft
  • Konkurransekraft
  • Bedret miljø inne og ute

Pilgaard avslutter med å si at organisasjonen ønsker seg flere medlemmer for å kunne delta enda mer aktivt med å løse viktige samfunnsoppgaver.

-Det er en utrolig interessant utveksling av kunnskap og ideer blant våre medlemsbedrifter når vi møtes, slik jeg kan forutse vil skje under årsmøtet i Gjerdrum.

Les også Foreningen for tekniske systemintegratorer