Illustrasjonsfoto.

Ulik praksis bekymrer DiBK

Uavhengig kontroll:

0

På oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet har Analyse & Strategi undersøkt effekten av uavhengig kontroll.

Analyse & Strategi har gjennomført spørreundersøkelser og dybdeintervjuer av kontrollforetak og kommuner om effekten av uavhengig kontroll. Undersøkelsen ble presentert og diskutert på et frokostmøte hos direktoratet i dag.

Rapporten er gjennomført som et grunnlag for å vurdere om uavhengig kontroll har effekt og om kontrollen gjennomføres på et forsvarlig nivå. Rapporten skal gi grunnlag for evaluering og justering av regelverket, og for videre brukerrettede undersøkelser.

– Det er viktig at aktørene i byggesaken opplever kontrollen som egnet til å bidra til bedre byggkvalitet. For at kontrollen skal oppleves som effektiv må regelverket være tydelig og praktiseringen mest mulig ensartet. Funn i rapporten som viser at det er ulik praksis og forståelse for gjennomføring av kontrollen skal vi følge opp, sier avdelingsdirektør Ketil Krogstad i Direktoratet for byggkvalitet.

– Det er også viktig å få avdekket områder der aktørene mener regelverket og måten kontroll kan gjennomføres på må bli bedre for å ha den ønskede effekt. Dette kan være grunnlag for justeringer av regelverk og veiledning som kan bidra til at aktørene i enda større grad slutter opp om kontrollen, og at gjennomføring av uavhengig kontroll faktisk gir en bedre effekt for byggkvalitet, fortsetter Krogstad.

Undersøkelsen viser at et flertall av foretakene mener uavhengig kontroll fungerer etter intensjonen og at uavhengig kontroll fører til bedre byggkvalitet.

Både spørreundersøkelsen og dybdeintervjuene avdekker at det eksisterer ulik praksis for gjennomføringen av uavhengig kontroll. Spesielt gjelder dette hvilke krav som stilles til dokumentasjon, og at foretak innenfor tiltaksklasse 1 ofte har manglende rutiner for kvalitetssikring.

Foretakene innen tiltaksklasse 2 og 3 mener at de ofte kommer for sent inn i byggeprosessen. Ofte er den uavhengige kontrollen innen disse områdene mer kompleks og foretakene mener at et større fokus på å komme inn tidligere vil være positivt.

Et flertall av de som kontrollerer brannsikkerhet fremhever det som et problem at det ikke er krav til kontroll av utførelse innenfor dette området. Flere påpeker at kompetansen til utførende part ofte er mangelfull innen brann, og at det er grunn til å anta at dette medfører avvik.

Rundt 20 prosent av foretakene har sendt melding om åpent avvik til kommunen. Flere av informantene i dybdeintervjuene er bekymret for at det ikke føres tilsyn som følger opp om avvik faktisk lukkes. Kommunene benytter sjelden muligheten til sanksjoner i forbindelse med åpne avvik. Dette begrunnes hovedsakelig med at kommunene verken har ressurser eller kompetanse til å håndtere åpne avvik på en tilfredsstillende måte.

Noen av informantene trekker frem at det er en tendens til at uavhengig kontroll utføres kun basert på dokumentasjon, uten at det gjennomføres befaring på byggeplass. Dette gjelder særlig innen tiltaksklasse 1.

Særlig innenfor tiltaksklasse 1 gir foretakene også tilbakemeldinger om prisdumping, og at dette presser ut seriøse aktører. Av såkalte merkostnader i forbindelse med uavhengig kontroll oppgis manglende erfaring og manglende forståelse for omfang av dokumentasjon.