Grønn materialguide.

Viktig for arkitekter, rådgivere og utbyggere

Grønn materialguide er utarbeidet for å bistå arkitekter, rådgivere og utbyggere i å velge miljøriktige materialer i tidlig prosjektfase og for å bistå prosjekterende med å kunne definere funksjons- og dokumentasjonskrav i beskrivelsene slik at det sikres valg av miljøriktige produkter.

0

Grønn Materialguide ble etablert for å gi arkitekter, rådgivere og utbyggere en tidlig faseveileder for miljøriktig materialvalg som spenner over alle sentrale miljøtema.

Veilederen er muliggjort gjennom bidrag fra Direktorat for Byggkvalitet, Grønn

Byggallianse og Context AS, og omhandler både generelle miljøtema og forhold til  lovverket og miljøsertifiseringssystemet BREEAM NOR.

Materialguiden representerer en første sortering av informasjon innenfor et bredt  temaområde. Det vil være mangler, og mye informasjon og mange produktgrupper  som ikke er inkludert.

Dette er versjon 1.0, og det er en intensjon å supplere med flere bygningsdeler og produktgrupper på sikt

Veilederen beskriver miljøpåvirkningene til en rekke produktgrupper, inndelt etter bygningsdel eller bruksområde.

Hver produktgruppe består av en kort beskrivelse og grafiske indikatorer knyttet til seks temaer som har betydelig miljøpåvirkning, er sentrale både for byggeforskriftene og for miljøsertifiseringssystemet BREEAM NOR.

Miljøtemaene er klimagassutslipp, ressursgrunnlag, avhending, kjemikalieinnhold, inneklima og miljødokumentasjon. Indikatorene redegjør for produktgruppens forhold til forskriftskrav og BREEAM NOR poeng, og gjør det også mulig å sammenligne produktgrupper med samme bruksområde.

Indikatorene er utformet som ‘slidere’ der lengden tilsvarer ytterpunktene innenfor produktgruppen. Det er ofte store individuelle forskjeller mellom enkeltprodukter innen en produktgruppe, f.eks ulike gipsplateprodukter.

Enkeltproduktene kan forventes å ligge mellom disse ytterpunktene og lengden på det fargelagte feltet i slideren angir dermed forventet nivå og spenn innenfor produktgruppen. Manglende produktdata gjør at det også kan finnes enkeltprodukter med egenskaper ut over ytterpunktene.

Indikatorene er basert på generiske europeiske databaser, EPDer (Environmental Product Declarations) for enkeltprodukter og tilgjengelig litteratur.

Vurderingen er i de fleste tilfeller basert på minst 3 EPDer i tillegg til annen data.

For produktgrupper der det kun er tilgjengelig en eller to EPDer er utfyllende litteratur benyttet og spennet i ‘sliderne’ utvidet for å reflektere det mer begrensede datagrunnlaget.

Hent guiden i PDF-format her