Illustrasjonsfoto.

Webinar om skjerpede energikrav i TEK

Høringsmøte:

0

KMD har sendt ut forslag til nye energikrav i TEK, som i grove trekk skal bidra til at kontor- og yrkesbygg skal bli 38% mer energieffektive. Implementering av EUs Bygningsenergidirektiv (2010) og Klimaforliket (2012) danner noe av bakgrunnen for forslagene.

Globalt sett vil utbygging av fornybar energi og energieffektivisering være sentralt for å kutte klimagassutslipp.

Elproduksjon i Norge er i all hovedsak basert på vannkraft, og energieffektivisering av elektrisitet i Norge bidrar derfor i liten grad til innenlandske utslippsreduksjoner. Departementet anslår de samfunnsøkonomiske kostnadene for innføring av de skjerpede reglene til 1,6 mrd kroner over fem år, gitt “middels energipris”. Les mer her.

NBEF har argumenter for en sektorovergripende virkemiddelbruk, og synes det er uheldig at disse kravene kommer før den varslede Energimeldingen – som skal ta for seg hele forsyningssystemet for energi fra produksjon til forbruk.

De fremlagte forslagene til skjerping av energikrav skal i utgangpunktet også gjelde for tiltak på eksisterende bygg.

Departementet skriver i høringsbrevet at de “vil sette i gang arbeid med forbedret veiledning for å stimulere til mer energieffektiv rehabilitering. Veiledningen vil gi konkrete anbefalinger og tydeliggjøre hvilke krav som gjelder, hva som anbefales i ulike typer bygg og hvilke virkemidler som er aktuelle for å sikre mer energieffektive bygningsdeler og tekniske systemer i eksisterende bygg“. NBEF ønsker velkommen til en interessant frokost – med siste sjans til å bidra med innspill!

• Sektorovergripende og kostnadseffektiv energipolitikk?
• Standarder for nasjonal utforming av politikk og regler

• Forslag til endringer i energikrav TEK for yrkesbygg
• Levert vs netto energi? Forbud mot fossile energibærere? Hva mener NBEF-medlemmer?
 

Meld deg på frokostmøtet og bli oppdatert – påmeldingsfrist 12. mai!
Møtet er gratis for medlemmer av NBEF og koster NOK 350,- for andre

Meld deg på fysisk møte (gratis for medlemmer) hos Multiconsult ved å svare på denne eposten eller fylle inn skjema
her:  http://www.nbef.no/index.php?id=209&kurs_id=1535&lang=no

Meld deg på webinar (gratis) via nettet her: https://attendee.gotowebinar.com/register/7974223838178002178

Program: http://www.tfsk.no/kursprogrammer/1573_program.pdf