Lenvik rådhus med Finnsnesvannet i forgrunnen. Foto: Wikipedia/Chmee2.

Alle bygg har kun vannbåren varme fra nytt fjernvarmeanlegg

Lenvik kommune:

0

Anlegget vil også nyttiggjøre seg av spillvarme fra smelteverket Finnfjord. Enova ser på dette som godt energi- og klimaprosjekt og investerer 52 millioner kroner i Senja Avfalls nye fjernvarmeanlegg.

-Det er særlig gledelig at spillvarmen fra Finnfjord nå kommer til nytte. At både spillvarme og avfall blir utnyttet til oppvarmingsformål, er veldig god ressursforvaltning, sier Enovas markedssjef for transport, anlegg og fjernvarme, Petter Hersleth.

Dagens fjernvarmenett i Lenvik kommune vil nå bli utvidet med 20 400 meter og 69 kundesentraler. Fullt utbygget vil nettet distribuere 39 GWh fornybar varme hvert år. Dette tilsvarer energiforbruket til 2 000 husholdninger.

– Overskuddsenergien fra avfallsforbrenningen og smelteverket vil benyttes til oppvarming og tappevann til eksisterende og nye næringsbygg samt fremtidige boliger. Varmen kan også benyttes til for eksempel oppvarming av parkeringsarealer, fortau og fotballbaner. Det er kapasitet nok i anlegget til også å kunne forsyne varmekrevende industri, sier administrerende direktør Tor Helge Sørensen i Senja Avfall.

Lenvik kommune har vedtatt at de skal legge til rette for fjernvarme. Alle nybygg de siste årene er bygget med vannbåren varme, slik at fjernvarme kan benyttes når det blir tilgjengelig.

– Vi er glade for å kunne bidra til reduserte klimagassutslipp i kommunen, ved at energi som i dag går til spille, kan erstatte bruk av olje og elektrisitet, sier Sørensen.

I 2013 vedtok Enova å støtte det samme prosjektet med 44 millioner kroner. Da klarte ikke Senja Avfall å fullfinansiere prosjektet, og det ble derfor ikke igangsatt. At Enova justerer opp støtten, forklarer markedssjefen slik:

– Enova ønsker å forvalte offentlige midler på best mulig måte, slik at hver støttekrone gir størst mulig effekt. Det betyr at vi i hver enkelt sak må finne det nivået hvor støtten er utslagsgivende for at prosjektet blir gjennomført. Innimellom kan det da skje at vi gir mindre støtte enn det et prosjekt faktisk trenger. Dette bekrefter at vi befinner oss i det skjæringspunktet vi skal være i, og ikke gir mer støtte enn nødvendig. Vi følger markedet tett, og i dette tilfellet har vi kommet til at vi kunne øke støttenivået, sier Hersleth.