Norge bruker mindre bioenergi

Mot strømmen:

0

Varmere vintre og virksomme varmepumper begrenser vedfyringen i norske hjem. Mindre produksjon av papir og papirmasse har bidratt til å redusere etterspørselen etter bioenergi også i industrien de senere årene.

– I tillegg ser vi at bruken av biodrivstoff i transportsektoren er uendret. Fjernvarmebransjen demper den totale nedgangen, ettersom norske fjernvarmeanlegg leverer stadig mer biobasert oppvarming, sier programdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Etter å ha ligget stabilt siden 2010, gikk Norges forbruk i 2013 ned med 8,7 prosent (fra 69,2 til 63,2 petajoule).

40 prosent av det norske forbruket av biomasse finner sted i vedovnene våre. 15 prosent går med til fjernvarme, 25 brukes i industrien, og de resterende 10 prosentene i veitransporten. Hovedpotensialet fremover finner vi i varme- og transportsektorene.

– Bioenergi er viktig på veien mot lavutslippssamfunnet. Vi vil bidra til en videre god utvikling av bioenergi både innenfor fjernvarme og transport, sier Leistad.

Rapporten fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) inngår i arbeidet til det internasjonale energibyrået IEAs arbeidsgruppe Bioenergy Task 40, hvor Enova har vært involvert i flere år.

– Biomasse er en internasjonal handelsvare, og vi ser det som viktig å overvåke markedet for internasjonal handel av bioenergi, sier Leistad.

I tillegg til at Enova regelmessig får utarbeidet en status for det norske markedet, blir det gjennom IEA utarbeidet tilsvarende rapporter for flere andre land. Den norske nedgangen i bruken av biomasse går på tvers av utviklingen i andre land. Land som USA og Brasil har hatt en kraftig vekst i biodrivstoff det siste tiåret. Tyskland har, i likhet med Brasil, økt bruken av biomasse i produksjon av elektrisitet og varme markant. 

Last ned rapporten