Therese Staal Brekke og sivilingeniør Anita Woll fra Rambølls seksjon for elektro og IKT. Foto: Rambøll

Bygningenes innhold påvirker bo- og livskvaliteten

Velferdsteknologi:

0

På frokostseminaret hos Rambøll i Hoffsveien 4 på Skøyen i Oslo 28. mai, presenterer Therese Staal Brekke og sivilingeniør Anita Woll fra Rambølls seksjon for elektro og IKT, sine tanker om hvordan vi på best mulig måte kan integrere våre eldste, demente og andre pleietrengende i helsebringende omgivelser og bygg. Seniorarkitekt i Husbanken, Lars Halleraker, vil supplere med å belyse de økonomiske aspektene ved slike prosjekter. Han informerer om hvilke tilskudd og lån Husbanken kan tilby, og hvilke kriterier som skal ligge til grunn for å få innvilget søknadene.

− Husbanken tenker innovativt og støtter gode prosjekter, sier Therese.

− Det er viktig å legge til rette for omsorgsbehovene og de ulike fasene i livet allerede i kommuneplanens arealdel og i reguleringen av et område, mener Therese, som oppfordrer til å ta samfunnsplanleggere med på råd tidlig i de kommunale prosessene.

− Da kan hele området utvikles slik at alle deler ved livet får sin plass.

Bygningenes innhold er også en faktor som påvirker bo- og livskvaliteten. Her kommer Anita Woll inn, med sin kompetanse på universell utforming og design av løsninger for velferdsteknolog som støtter brukernes omsorgsbehov.

− Bruk av velferdsteknologi blir viktigere i fremtidens organisering av den kommunale eldreomsorgen. Teknologien må designes slik at den fungerer både for brukerne og helsepersonellet. Det finnes gode løsninger som gjør hverdagen enklere og mer oversiktlig for beboere – enten de bor i egne leiligheter, i demenslandsbyer eller i mer tradisjonelle sykehjem. Når vi får infrastruktur, bygningsmasse og innhold til å henge sammen, får vi også gode og trygge hjem for de som ikke klarer seg helt på egenhånd.

Også i eksisterende bygg kan mye gjøres for å bedre bo- og livskvaliteten, mener Anita.

− Når sykehjem og omsorgsboliger skal oppgraderes eller rehabiliteres må ny teknologi inn. Kommer vi tidlig inn i planleggingen, kan vi få til fleksible løsninger som tar utgangspunkt i brukernes behov og som gir økt helse- og trivselseffekt.

I løpet av 2015 vil sannsynligvis 12 000 heldøgns omsorgsplasser ha fått Husbankstøtte siden tilskuddet ble innført i 2008.

Omsorgsplasser som får innvilget investeringstilskudd skal være universelt utformet og tilrettelagt for mennesker med demens og kognitiv svikt. Husbanken gir også tilskudd til by- og områdeutvikling. Målet er å utvikle gode fysiske omgivelsene, stimulere til økt deltakelse i nærmiljøet og motvirke negativ utvikling i et utvalgt område.

Rambøll har utviklet en solid kompetanse på samfunnsplanlegging, og legger vekt på sosial infrastruktur i sine prosjekter. Ett av prosjektene Rambøll er inne på, er en innovativ offentlig anskaffelse av et nytt varslingssystem i eksisterende omsorgsbygg i Flekkefjord kommune.