Limapyramiden. Navnet er gitt etter klimakonferansen i Lima i desember i 2014.

Limapyramiden: Absolutt passiv energidesign

Dagens bygninger og tekniske system er blitt stadig mer avanserte og kompliserte. Med de beste intensjoner om å skape en energieffektiv bygningsmasse, er resultatet at mange byggherrer og eiendomsforvaltere ikke klarer å drifte de tekniske systemene etter hensikten.

0

Selv i prestisjebygg, med topp motiverte og høykompetente aktører, bruker man ofte meget lang tid på innkjøring før alle installasjonene faktisk fungerer sammen og ikke jobber mot hverandre. Mange ventiler, spjeld og elektriske komponenter gir mulige feilkilder og representerer samtidig fremtidige driftskostnader. Man kan med rette stille spørsmålet om en enklere løsning ikke er tilstrekkelig og faktisk bedre ut fra bygningens livsløp. Mye avhenger av byggets kontekst, men man kan trolig i mange tilfeller oppnå en fullverdig løsning med et enklere teknisk grep i byggets design, uten at det skjer på bekostning av samlet byggkvalitet og brukertilfredshet.

For å lykkes med forenkling må designprosessen være helhetlig, og tilrettelegges utfra prinsippene for integrert design. Metoden for integrert design er beskrevet i en rekke prosjekter, senest i MaTriD (Nordby, 2014).

Det er videre viktig at bygget designes for størst mulig grad av passiv klimatisering. Passiv klimatiserte bygg kan enklest mulig absorbere og tilpasses bygget til skiftende brukerbehov, og vekslende klima.

Gjennom passiv klimatisering løser eller reduserer/ omfordeler man energi- og ventilasjonsbehov ved hjelp av tiltak knyttet til materialvalg, disponering av funksjoner samt formgivning av rom og bygningskropp (passive grep). Samtidig oppnås et godt inneklima.

Som en del av prosjektet HelTREnkelt (Berge, 2014) (støttet av Innovasjon Norge og Hunton Fiber AS), og prosjektet Passiv Klimatisering (Berge, 2014) (støttet av DiBK og Husbanken) er det utviklet en trinnvis designmodell for passiv energidesign, kalt Lima-pyramiden.

Lima-pyramiden har sitt navn etter det internasjonale klimamøtet i Lima i desember 2014. Den refererer samtidig til Kyoto-pyramiden, som tidligere er utarbeidet som en tiltaksmodell for energieffektivisering av bygg.

Lima-pyramiden

  • Limaâ€pyramiden er utviklet som et verktøy for tidligfaseâ€planlegging av energieffektive bygninger
  • Formålet med metoden er å maksimere utnyttelsen av passive energitiltak og således redusere behovet for tekniske installasjoner
  • Fra et analysenivå ledes man gjennom sjekklister på fire nivåer der aktuelle tiltak hentes ut og integreres i prosjektet fram til et helhetlig energikonsept.

Formålet med passiv klimatisering er ikke at alle bygg nødvendigvis skal ventileres naturlig/passivt, men å redusere energibruk og avhengighet av avanserte tekniske systemer. Ved systemvalg er det viktig at energibehov til drift og vedlikehold av systemene er inkludert i vurderingene. I tillegg bør man være oppmerksom på at brukerstyring er et viktig parameter for lavt energibruk. Flere undersøkelser peker på at god brukerstyring i seg selv gir større tilfredshet med inneklimaet. Dermed kan man i praksis variere temperaturer over et bredere spekter uten at det går utover opplevd komfort.

Prinsippene for passiv design og fra Lima-pyramiden, kan med fordel brukes og integreres i designprosessen for en rekke bygningsprosjekter. Passiv design i kombinasjoner med; «den rette og akkurat tilstrekkelige tekniske løsningen», er trolig en vei å gå for å nå kostnadseffektive bygg med lavest mulig energibruk og fornøyde brukere.

Jeg anbefaler

  • Passive designstrategier kan med fordel innarbeides i en rekke prosjekter
  • Lima-pyramiden er et godt verktøy i en integrert designprosess med fokus på optimering av byggets passive egenskaper
  • Passiv design er ikke et enten eller, men i stor grad en integrert del av løsninger også i teknisk avanserte bygninger
  • Helhetlig tenking, passiv- og integrert design i det samlede livsløp gir kostnadseffektive bygg  

Referanser – Linker:
Berge, B. e. a., 2014. Absolutt passiv energidesign, s.l.: http://www.gaiaarkitekter.no/index.php/hjem.
Berge, B. e. a., 2014. Passiv klimatisering – Tek15, s.l.: http://biblioteket.husbanken.no/arkiv/dok/Komp/Passivklimatisering.pdf.
Nordby, A. S., 2015. Absolutt Passiv Energidesign. Arkitektur N, nr 3 – 2015.
Nordby, A. S. e. a., 2014. MaTriD – Market Transformation Towards Nearly Zero, s.l.: http://www.asplanviak.no/index.asp?id=36465.

Artikkelen er også publisert på FutureBuilt.no