Blant annet vil Boligprodusentene heve dør- og vindusandel fra 20 % til 25 % av oppvarmet BRA.

– Energikrav i TEK15 mangefullt utredet av DiBK

Boligprodusentene:

0

Boligprodusentenes Forening har avgitt merknader til høringsforslag fra DiBK om endring av energikrav i teknisk forskrift (passivhusnivå – “TEK15”)

DiBK har sendt på høring forslag om skjerping av energikrav i TEK10. DiBK foreslår å fjerne tiltaksmodellen og videreføre kun rammekravmodellen. De foreslår en kraftig skjerping av rammekravet.

Boligprodusentenes Forening støtter ikke DiBKs forslag. Boligprodusentene mener at de foreslåtte energikravene er mangelfullt utredet, og at kravene vil gi langt lavere energibesparelse enn det som DiBK kommer fram til. De samfunnsøkonomiske beregningene til DiBK er feil. Boligprodusentene mener at de foreslåtte energikravene vil føre til en kraftig økning i byggekostnadene, og at kravene verken vil være samfunnsøkonomisk eller privatøkonomisk lønnsomme. Noen av energitiltakene som DiBK har lagt til grunn for det foreslåtte rammekravet, er i realiteten ikke byggbare.

Boligprodusentene anbefaler følgende:

 • skille mellom energikrav til boliger og energikrav til yrkes- og publikumsbygg
 • fastsette kravnivå basert på kostnadsoptimalitet og samfunnsøkonomisk lønnsomhet
 • videreføre energitiltaksmodellen som et alternativ for boliger
 • videreføre rammekrav basert på netto energibehov
 • videreføre arealkorrigeringstillegget for småhus
 • korrigere etasjehøyden i referansebygget som er brukt ved fastsettelse av rammekravet for boligblokker (SINTEF-blokka)
 • energitiltak:
  • heve dør- og vindusandel fra 20 % til 25 % av oppvarmet BRA
  • skjerpe gjennomsnittlig U-verdi for dører- og vinduer fra 1,2 til 1,0 W/(m2K)
  • korrigere normalisert kuldebroverdi: for småhus fra 0,03 til 0,05 W/K per m2 oppvarmet BRA, for boligblokker fra 0,06 til 0,07 W/K per m2 oppvarmet BRA
  • skjerpe krav til lekkasjetall for småhus fra 2,5 til 1,8 luftvekslinger per time, og for boligblokker fra 1,5 til 1,2 luftvekslinger per time
  • skjerpe varmegjenvinning ventilasjon for boliger fra 70 % til 80 % (temperaturvirkningsgrad)
  • skjerpe SFP-faktor for boliger fra 2,5 til 1,5 kW/(m3/s)
  • skjerpe U-verdi golv fra 0,15 til 0,13 W/(m2K)
 • fjerne generelle minstekrav for alle bygg:
 • videreføre unntaksregel for fritidsboliger under 150 m2 oppvarmet BRA med én boenhet. For disse fritidsboligene bør energikravene være gitt av tidligere minstekrav, men med følgende endringer:
  • gjennomsnittlig U-verdi for dører- og vinduer skjerpes til 1,2 W/(m2K)
  • lekkasjetall skjerpes til 2,5 luftvekslinger per time
 • innføre følgende krav til energiforsyning:
  • småhus skal ha skorstein
  • boligbygg større enn 5 000 m2 oppvarmet BRA skal ha energifleksible varmesystem for tappevannsvarming
 • innføre unntaksregler for boligbygninger og fritidsboliger under 150 m2 oppvarmet BRA
 • innføre 2 ½ års overgangsregler for de nye kravene
 • samkjøre energimerkeordningen med kravene i teknisk forskrift
 • etablere ekspertgruppe som kan bistå DiBK med kvalitetssikring av underlaget

Boligprodusentenes høringssvar kan lastes ned her