Olje- og energiminister Tord Lien har fått oivesendt NBEFs innspill til den kommende Energimeldingen. Foto: OED.

Dette er NBEFs beskjed til Lien

Energimeldingen:

0

NBEF – Norges Bygg- og eiendomsforening – mener at et helhetlig perspektiv på produksjons- og forbrukssektorene må dekkes inn av meldingen, og målet må være en optimal økonomisk, sosial og økologisk bærekraft.

Organisasjonen mener også at de reelle klimakonsekvensene av energibruk legges til grunn ved utforming av virkemidler, der målet er å følge opp Norges klimaforpliktelser. Krav til energi- og miljøytelser i bygg- og eiendomssektoren må stilles på samme nivå som i andre sektorer ut fra deres relative belastning på miljøet (dvs eksterne effekter). I samsvar med anbefalinger fra EU bør det utvikles nasjonale metoder for beregning av primærenergifaktorer som grunnlag for nasjonal energipolitikk.

Dessuten bør en sektorovergripende samfunnsøkonomisk lønnsom klima- og energipolitikk fokusere på klimautslipp og ikke ensidig på energibruk. For vår sektor betyr dette at begrepene «lavenergi» og «nullenergi» bør døpes om til «lavutslipp» og «nullutslipp». Målet bør derved ikke være begrenset til energieffektivisering, men legge stor vekt på «utslippseffektivisering».

NBEF mener også at deres sektor er gjennom et høyt elforbruk er en stor bidragsyter til Energifondet. Forvalter av fondet (Enova) bør styres på oppnådd utslippseffektivisering («sparte CO2-utslipp»), der bygg- og transportsektoren sees i sammenheng. Det må utvikles virkemidler som støtter en bærekraftig mobilitet og kommunikasjon, som f eks tilskudd til investeringer i ladefasiliteter og energiinfrastruktur for fossilfrie mobilitetsløsninger.

NBEF har tatt for seg en rekke temaer i innspillet, som 

  1. En helhetlig tilnærming til energi- og miljøpolitikk – relevante aspekter i vår sektor
  2. Vekting av CO2-utslipp pr kWh i norsk energiforsyning – behov for standard metode
  3. Hvordan håndtere opprinnelsesgarantier?
  4. Korrekt fokus og integrerte virkemidler for optimal klimaeffekt
  5. Felles systemgrense og insentiver for lokal energiproduksjon. Behov for utvikling av LCC-verktøy, bl.a. for å beregne «uforholdsmessig kostnad.

Se oversikt over arbeidet med meldingen og innkomne forslag her

Last ned NBEFs innspill til Energimeldingen