Intensivsykepleierne Arne Nordås og Linn Christina Aalefjær ved Helse Stavanger. Foto: Svein Lunde Helse Stavanger

Faveo bistår Helse Stavanger HF med usikkerhetsanalyser

Økt fokus:

0

Helse Stavanger HF rigger seg for framtiden og skal bygge nytt sykehus som gjør at regionen kan ta godt vare på pasientene ikke bare i 2025, men også i 2040. For øyeblikket er utbyggingsprosjektet i konseptfasen. 

Faveo Prosjektledelse skal utføre en kvalitetssikring av at kostnadsrammen ligger innenfor helseforetakets finansielle handlingsrom.

I regionen knyttes det stor interesse til valg av tomt for det nye sykehuset, og Faveo Prosjektledelse skal gjennom usikkerhetsanalyser vurdere de tre alternative plasseringene: Våland (hvor dagens sykehus ligger), universitetsområdet på Ullandhaug og Stokka i Sandnes.

Det endelige svaret på hvor det nye sykehuset vil ligge, kommer utpå høsten. Da skal det også foreligge skisser for hvordan det nye sykehuset vil se ut og hvilket konsept som er valgt for best å ivareta pasientene framover.

Prosjektet i Stavanger er stort i nasjonal målestokk, og den totale kostnadsrammen er anslått til omlag syv milliarder kroner.

– Vi gleder oss til bistå Helse Stavanger HF med grundige analyser som vil bidra til at prosjektet tar de riktige beslutningene. Dette er i tillegg et oppdrag som er av stor samfunnsmessig betydning og som illustrerer store bredden i vår kompetanseprofil, sier distriktsleder for Faveo Prosjektledelse i Stavanger, Tom Høiland.

Høiland opplever en økt etterspørsel etter kompetanse innen usikkerhetsstyring om dagen.

Stadig flere kunder og samfunnsaktører ser nytteverdien av strukturert usikkerhetsstyring, og flere etterspør nå i større grad enn tidligere kompetanse knyttet til dette, sier Høiland. 

– Vi i Faveo Prosjektledelse mener at effektiv og proaktiv styring av usikkerhet i prosjekter er en forutsetning for vellykket prosjektgjennomføring. Usikkerhet handler ikke bare om risiko, men også om muligheter.

– Gjennom effektiv usikkerhetsstyring kan man både redusere prosjektets risiko og skape rom for å realisere gevinst ut fra de mulighetene som avdekkes i analysene. Det er svært positivt at det blir satt mer fokus på et område som tradisjonelt sett har vært undervurdert i mange prosjekter, sier Høiland.