Bjørn Holm, direktør utvikling hos eiendomsselskapet Norwegian Property skal lede befaringen og omvisningen på Aker Brygge, og snakke om energikonseptet, BREEAM osv. Foto: Norwegian Property

Full fokus på livsløp og totaløkonomi

LCC-treff I dag:

0

– Vi jobber for å få økt forståelse for livsløpsplanlegging og totaløkonomi i et livsløpsperspektiv blant beslutningstakere hos byggherrer, rådgivere og leverandører. Dette er det påpekt gjennom mange år, sier Husebye som for øvrig er daglig leder i NEBF.

-De spørsmål som LCC Forum stiller, og som vi ønsker gode svar på, er blant annet hvilket ambisjonsnivå skal vi velge i byggeprosjektene? Hvordan vurdere alternative valg av konsept og løsninger ut fra en livsløpsvurdering?, sier Husebye.

Andre spørsmål ha stiller er hvordan slår forventede fremtidige kostnader knyttet til forhold som univerisell utforming, klimaendringer, miljø og energi ut på de valgene vi tar i byggeprosjektet? Hvordan foretar vi konkrete utregninger i praksis – og hvilke verktøy finnes?

Og avslutter spørsmålsrunden med: – Hvordan kommuniserer vi konsekvenser av valg og krav til beslutningstakerne?

-For å få gode, fleksible og verdiskapende bygg trengs det kompetente eier- og brukermiljøer som har forståelse for rasjonelle beslutningsprosesser og gode verktøy for beslutningsstøtte. LCC representerer et helhetsgrep på bygningens forventede påvirkninger på omgivelsene og brukerne over tid, samt for de neddiskonterte kostnader for byggeier, sier Eystein Husebye.

Han mener at en unnlatelse å tenke livsløpsplanlegging representerer en potensiell sløsing med ressurser.

-En god organisering av LCC-arbeidet følger prosjektets, det vil si bygget livsløp, helt fra den tidligste fasen med krav til beslutningsunderlag, ambisjoner, mål og strategier. Videre via beslutningsprosesser og tildelingskriterier til konseptvalg og konsekvenser, sier han.

-Livsløpsplanlegging og LCC er aktuelt for både offentlig og privat sektor. For private prosjekteiere gir LCC-beregninger poeng i en BREEAM NOR-sertifisering – i tillegg til et godt beslutningsunderlag for valg av løsninger og konsepter. For offentlige vil (politiske) krav til å fastsette et bærekraftig ambisjonsnivå i prosjektene i forhold til en akseptabel kostnadsdekkende husleie være en driver. I tillegg kommer selvsagt en mulighet til å etterleve kravene til å ta hensyn til LCC som ligger nedfelt i regelverket.

-Herunder også hvordan kvalifikasjons- og tildelingskriterier knyttet til LCC bør utformes, avslutter Eystein C. Huseby.

Her ligger programmet for seminaret og årsmøtet: www.lccforum.no.