Illustrasjoner: A-Lab

Grønt lys for ROM Eiendom på Sundland

Drammen:

0

Planarbeidet stoppet opp igjen mellom 2009 og 2012. I mellomtiden forhandlet man frem en samarbeidsavtale mellom Drammen kommune, Jernbaneverket og ROM Eiendom som skulle sikre felles mål for flere prosjekter i Drammen.

Da reguleringsarbeidet startet igjen tidlig i 2013 ble det først gjort en analyse av planforslaget fra 2009 gjennom et parallelloppdrag. Nytt team med arkitekt, landskapsarkitekt, trafikkonsulent og interne krefter fra Drammen kommune og ROM Eiendom ble satt sammen for å jobbe videre med å finne det beste plangrepet for området.

– Det har vært en utfordrende og spennende oppgave hvor vi og kommunen sammen med arkitekten og øvrige fagkonsulenter har jobbet tett for å oppnå en best mulig utnyttelse av området i tråd med hva som er både faglig, økonomisk og markedsmessig realistisk. Parallelt med planarbeidet har vi forhandlet frem en utbyggingsavtale med Drammen kommune, sier Nyhaven.

Planen ble endelig vedtatt i Bystyret 16. juni i år, og den gir muligheten for å bygge ut ca. 260 000 kvm BRA. Planen foreslår maks. BRA for de ulike byggefeltene, og legger premisser for plassering, høyder og utforming av bebyggelsen. Dette inkluderer også parkering over bakken.

Av dette knyttes ca. 55 000 kva BRA til transformasjon av eksisterende bebyggelse. Planen legger til rette for å bygge ca. 800 boliger i tillegg til offentlig- og privat tjenesteyting, undervisning og andre næringsfunksjoner.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for at Sundland kan utvikles som et levende og bærekraftig bydelssentrum med attraktive boligområder i et balansert samspill med øvrige funksjoner. En helhetlig og bevisst arealbruk skal legge til rette for å skape liv i de offentlige rom samt tett integrasjon og sammenheng med omliggende by- og boligområder.

– Det betyr at vi nå kan starte rett på byggesak, og i teorien kan starte boligbygging allerede neste år dersom vi starter prosessen med rammesøk nå. Samtidig jobber vi videre med forvaltning av eksisterende bebyggelse på en måte som bidrar til å skape nytt liv på Sundland.

– Her er det et godt samarbeid mellom utviklingsavdelingen og eiendomsavdelingen, og med den nye planen godt forankret både administrativt og politisk i Drammen er dette et veldig bra utgangspunkt å bygge videre på for å etablere Sundland som ny bydel med tydelig og sterk identitet, avslutter Connie Nyhaven.