Arbeidsgruppelederne for utviklingen av BREEAM-NOR Communities. F.v. Camilla Mohr (Link Arkitektur), Oddrun Helen Hagen (Sweco), Elisabeth Herstad (Rambøll) og Rune Tøndell (Rambøll). Beate Folkestad Habhab (Asplan Viak) var dessverre ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: NGBC.

Et skritt nærmere Breeam Communities i Norge

NGBC:

0

– Vi er glade for nå å kunne konkludere med at BREEAM Communities er et velegnet verktøy som både private og offentlige aktører i det norske markedet kan få stor nytte av, forteller prosjektleder Eili Vigestad Berge.

Takket være samarbeidet med Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune og prosjektmidler fra Nordic Innovation kunne arbeidet settes i gang.

– Vi vil rette en stor takk til Oslo kommune for det viktige bidraget de har gitt til arbeidet med BREEAM Communities i Norge ved å låne ut Eili Vigestad Berge til NGBC i en 20 prosent stilling over  halvannet år til lede prosjektet. Grunnsteinen er lagt, nå ser vi frem mot neste fase av arbeidet med BREEAM Communities i Norge, sier Kjersti Folvik, daglig leder i NGBC.

Ved hjelp av innsatsen til strategisk rådgivningsgruppe, arbeidsgrupper satt sammen av fageksperter og  deltagelsen av seks referanseprosjekter, har NGBC  vært i stand til å gjøre en grundig analyse av BREEAM Communities .

– Vi startet prosessen med en antakelse om at BREEAM Communities var av verdi og et godt verktøy for å skape mer bærekraftige byområder. Etter at arbeidsgruppene har gjennomgått alle detaljene i hvert enkelt kriterium, og systemet har vært testet ut på konkrete prosjekter, kan vi nå konkludere med at BREEAM Communities er utfyllende og godt forenlig med norsk planprosess, sier Berge.

BREEAM Communities er et prosessverktøy, som gir hjelp til å gjennomføre en planprosess som ivaretar helhetlige bærekraftsmål . Metodikken i verktøyet setter mål i Plan- og bygningsloven i et system, og beskriver hvordan man kan gå frem for å oppnå klare og målbare resultater.

– BREEAM Communities handler ikke om stramme enkeltkriterier. Det er tototaliteten av systemet som gjør det kraftfullt med et gjennomgående fokus på en rekke bærekraftsparametere, sier Berge.

I løpet av prosessen med å kvalitetssikre verktøyet har det på enkelte områder blitt avdekket at BREEAM Communities setter strengere krav enn norsk lovverk, men at disse kravene kan gjennomføres innenfor norsk planprosess (f.eks i planprogram, utredningsfase, reguleringsplan) og er godt forenlig med lovpålagte tiltak i norsk planprosess.

– Det handler om hvordan man gjennomfører de tingene man uansett skal gjøre, sier Berge som understreker at en avgjørende faktor for å lykkes med bruk av systemet i Norge, er at man starter med BREEAM Communities allerede fra starten. Det sparer prosjektene for mye ekstraarbeid.

Når jobben med å kvalitetssikre verktøyet nå er ferdigstilt, vil det videre arbeidet handle om å gjøre BREEAM Communities lettere tilgjengelig for norske brukere.

For å senke brukerterskelen vil NGBC, med bakgrunn i det omfattende arbeidet som nå er nedlagt, utarbeide en veileder som forklarer hvordan BREEAM Communities kan brukes i Norge. Dette vil følges med et kurstilbud for det norske markedet. Det vil også utarbeides et sett med norske referanser som supplement til den internasjonale BREEAM Communities manualen.

Foreløpig er det ikke planlagt å lage en norsk versjon av BREEAM Communities-manualen. Det vil isteden tilrettelegges for at den internasjonale versjonen benyttes også i Norge.

– Det er fortsatt knyttet usikkerhet rundt markedet for BREEAM Communities i Norge. Fordi vi har sett at den internasjonale manualen er godt forenlig med den norske planprosessen, mener vi at det i første runde ikke er avgjørende å lage en full norsk versjon av systemet. Dersom erfaringene med bruk av en norsk veileder er gode, og interessen for et norsk klassifiseringssystem for områdeutvikling er til stede, vil det vurderes å utvikle en full norsk versjon av BREEAM Communities-manualen, sier Berge

– Hvem passer BREEAM Communities for?

BREEAM Communities er tilpasset private så vel som offentlige utbyggere som har bærekraftsambisjoner og som skal utvikle et område med blandede formål. Kommunale aktører som ønsker å konkretisere målsetninger og ta et klarere grep om hva bærekraftig områdeutvikling kan bety i praksis, vil også ha stor nytte av systemets metodikk og kriteriesett, avslutter Berge.