adm direktør Thor Olaf Askjer (bildet) og næringspolitisk rådgiver Carl Henrik Borchsenius i Norsk Eiendom har gitt sin syn på hvordan Enova måle sin støtte.

Norsk Eiendom vil at støtte måles annerledes

Enova-tilskudd:

0

I forrige uke gikk fristen for innspill ut. I brevet til Olje- og energidepartementet skriver Norsk Eiendom at Enova har en viktig rolle for å bidra til energieffektivisering og omlegging til fornybare energikilder i Norge. For a styrke og styre dette arbeidet er det avgjørende at Enovas prioriteringer er basert på en helhetlig og sektorovergripende politikk, slik at tiltak og prosjekter koordineres og gjennomføres på best mulig måte. Denne helhetlige politikken må basers på Energimeldingen som Regjeringen nå jobber med.

Norsk Eiendom mener at Enovas rolle og mandat må endelig fastsettes i tråd med Energimeldingen,etter at denne er vedtatt av Stortinget.

Enova måles i dag på resultaterknyttet til kWh, påpeker Norsk Eiendom.  Målet for gjeldende periode er: Fondsmidlene skal bidra til energi- og klimaresultater som samlet tilsvarer  minimum 7 TWh innen utgangen av 2016.

Norsk Eiendom mener Enova bør måles på følgende tre områder:
• Klimautfordringen: Dette er en av vår tids største utfordringer. Norge har internasjonale forpliktelser  ihht til reduksjon av utslipp av klimagasser. For å sikre at Norge gjennomfører tiltak samt bidrar til å oppnå disse forpliktelsene, må Enova måles på dette. Forslag til måleparameter er: C02-ekvivalenter.
• Forsyningssikkerhet:  Kontinuerlig og sikker tilgang til elektrisk kraft er en forutsetning for et velfungerende samfunn. Med økende behov og variasjoner for effekt i mange sammenhenger er det viktig at Enova bli målt på dette for å sikre at det er tilgjengelig effekt når det trenges. Forslag til måleparameterer: kW.
• Energieffektivitet: Elektrisitet produsert i Norge er i det alt vesentlige basert på rene, fornybare energikilder. Dersom Norge effektiviserer sin energibruk,vil vi kunne eksportere “ren” elektrisitet  produsert i Norge som erstatning for “skitten” elektrisitet i andre land. På den måten vil vi kunne bidra positivt til den globale klimautfordringen. Forslag til måleparameter er: kWh.

Norsk Eiendom påpeker videre i grevet at Norge har en nybyggrate på 1-2 prosent. Det betyr at byggene som allerede er bygget vil utgjøre en betydelig andel av byggene i mange tiår fremover. Skal Norge lykkes med utfordringene knyttet til klima, forsyningssikkerhet og energieffektivisering er det derfor avgjørende med tiltak for eksisterende bygg.

I den sammenheng vil Norsk Eiendom fremheve to områder som de mener det er viktig Enova legger til rette for støtte innenfor, og skriver:
• Støtte til Energiledelse: Vår erfaring er at god energiledelse gir betydelige resultater med relativt små investeringer. Vi mener derfor at det er viktig at Enova gir støtte til energiledelse i eksisterende bygg fremover for å hente ut det store potensialet som ligger i dette.
• Støtte til mindre tiltak: En vesentlig andel av utbedringer og oppgraderinger av eksisterende bygg er mindre tiltak. Dette er tiltak som ikke utgjør en totalrehabilitering eller utløser Søknadsplikt. Tiltakene har likevel et stort potensial til å løfte byggene energimessig. Det er  derfor viktig at disse mindre tiltakene også blir omfattet av Enovas støtteprogram slik at dette markedet og potensialet blir utnyttet.

Norsk Eiendom nevner også at for noen år siden innførte Enova støtte til passivhus-prosjekter, men at støtten senere ble trukket tilbake.

Norsk Eiendom mener Enova nå bør gi støtte i bredden for “nullutslipps-prosjekter” og at dette vil bidra til ønsket utvikling på samme måte som passivhus-støtten fungerte.

Til slutt i brevet skriver Norsk Eiendom at Enova har nå fått utvidet sitt ansvarsområde til også å innbefatte  transport (via Transova). I den sammenheng mener Norsk Eiendom det er viktig at bygg og transport kobles i kommende støtteordninger.
Byggeiere vil være en viktig målgruppe for transporttiltak og prosjekter. Det gjelder for eksempel innenfor områder som tilrettelegging for ladeløsninger for el.bil, sykkelparkering,og bruk av kollektivtransport etc.

Brevet er undertegnet av adm direktør Thor Olaf Askjer og næringspolitisk rådgiver Carl Henrik Borchsenius.