Sigrid Hjørnegård, direktør for fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge.

– Enova må stimulere til grønn energibruk

EnergiNorge:

0

Enova  skal drive frem en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi. Frem til 2030 vil Enova – som er eid av Olje- og energidepartementet (OED) – rå over rundt 40 milliarder kroner dersom den foreslåtte finansieringsplanen vedtas, skriver Energi Norge i sitt innspill til OED om Enovas fremtidige mandat.    

Mandatet har frem til nå i hovedsak vært rettet mot energiomlegging, energieffektivisering og utvikling av energi- og klimateknologi. Men ettersom rammene ble etablert i en periode der utfordringene innenfor kraftnæringen og på klimaområdet var betydelig annerledes enn i dag, bør de justeres, skriver Energi Norge på sin hjemmeside.

– Vi mener at det er gode grunner til å vurdere en betydelig omlegging av målet og mandatet for Enovas videre virksomhet. Fokus må være å redusere bruken av fossil energi og dermed bidra til å redusere klimagassutslipp fra energibruk, sier Sigrid Hjørnegård, direktør for fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge.

Også på teknologisiden bør det legges større vekt på klimateknologiløsninger med lave utslipp enn energieffektiviseringsløsninger for å redusere bruk av elektrisitet. Målet bør også her være utvikling av klimateknologi med energieffektiviseringseffekter.

– Den foreslåtte omleggingen av Enovas midler vil etter vårt syn gi en riktigere prioritering av offentlige midler, nå som den største utfordringen på energisiden er å nå klimamålene ved å legge om fra fossil til klimavennlig energibruk. Vi er heldige i Norge som har rikelig tilgang til kraft som kan bidra til å løse utfordringen, men det gjelder å ta den i bruk, understreker Hjørnegård.

Hun peker på at det blant annet bør settes et konkret mål om konvertering fra fossil energi til utslippsfrie energibærere utenfor kvotepliktig sektor. Tiltakene skal fortrinnsvis bidra til å skape etterspørsel i markedet for slike løsninger.

– Målene må bygge på klimapolitikkens skille mellom tiltak i og utenfor de kvotepliktig sektorene i EU ETS. Etter sammenslåingen med Transnova ligger det blant annet til rette for at Enova også får ansvar for reduserte utslipp i transportsektoren og miljøvennlig skipsfart som en del av dette, sier Hjørnegård.

Les Energi Norges innspill