Avanserte planlegging, avansert gjennomføring og bygg, frem til avanserte leietakere. Det krever en ITB-ansvarlig.

ITB-ansvarlig – en lønnsom investering

Avanserte bygg:

0

Enkle feil som at varmekabler står på utendørs året rundt uten at noen oppdager det, eller at varme og kjøleanlegget går mot hverandre, påfører offentlige og private leietakere store unødvendige kostnader.

Med tanke på de store kostnadene som manglende integrasjon og funksjonalitet påfører byggeier og leietaker, burde det være en selvfølge at alle byggherrer benytter seg av en ITB-ansvarlig og ITB-standarden nS 3935:2011.

Med en egen ITB-ansvarlig vil prosjektet få en leder som ivaretar helhetsperspektivet knyttet til de tekniske anleggene. Bygget vil ikke lengre bestå av en samling enkeltsystemer, men utgjøre en funksjonell helhet. Alle systemene vil integreres og optimaliseres for å levere den nødvendige funksjonaliteten.

ITB vil fremover måtte gå fra å være en liten del av en underentreprise, til å bli en vital og sentral del av prosjektet fra skisse til overtakelse.

Kostnadene knyttet til å ivareta ITB-rollen på en god måte, vil naturlig nok variere avhengig av kompleksitet og størrelse på prosjektet. I tillegg vil aktørenes vurdering av omfanget knyttet til ITB-rollen påvirke prisningen.

I dag finnes det eksempler på at ulike aktører i ett og samme prosjekt har priset ITB-rollen fra null til mange hundre tusen kroner. Slike prisforskjeller signaliserer en lite enhetlig forståelse av hva ITB-rollen innebærer. Med ITB-standarden nS 3935:2011 får byggherren en entydig definert ramme rundt ITB-rollen.

ITB er blant de funksjoner som i størst grad bidrar til verdiskapning for byggherren. Svært mange av kostnadene knyttet til rådgivere og tekniske anlegg vil påløpe uavhengig av om bygget blir bra eller dårlig. ITB-funksjonen bidrar til at byggherren får mest mulig ut av investeringen og at anleggene fungerer som planlagt. I tillegg gir bruk av ITB følgende fordeler:

Tidsbesparelse gjennom effektiv prosjektstyring innebærer at alle leverandører arbeider i en klar retning og på en samordnet og koordinert måte.

Redusert prosjektrisiko og unngår at ulike aktører skylder på hverandre. Med en ITB-ansvarlig får byggherren en som er ansvarlig for å koordinere, kontrollere og planlegge installasjon, integrasjon og igangkjøring av de tekniske anleggene.

Reduserte byggekostnader; med en ITB-ansvarlig unngår byggherren unødvendig duplisering av infrastruktur og systemer.

Intelligent styring og integrasjon av alle byggets tekniske systemer.

Robuste og fleksible løsninger gjør at utskiftningstakten går ned og fører til mindre feil på de tekniske anleggene, samt reduserer kostnadene ved endrede leietakerbehov.

Lavere driftskostnader, integrerte anlegg har minst10 – 20 % lavere energibruk tilsvarende 35 – 50 kr/kvm i reduserte driftskostnader. Et velfungerende integrert anlegg vil redusere driftskostnadene med minst 10 – 20 % og i tillegg gi økt funksjonalitet og bedre inneklima. Anslaget på 10-20 % er en forsiktig vurdering og inkluderer kun den energimessige besparelsen som integrasjonen av anleggene gir. Gevinsten ved å velge gode energieffektive anlegg kommer i tillegg. Besparelsen kan i realiteten samlet sett bli vesentlig høyere.

I tillegg til å redusere de direkte driftskostnadene knyttet til blant annet energibruk og vedlikehold, kan styrbare integrert løsninger også redusere kostnadene for driftsorganisasjonen generelt. Drammen Eiendom KF er et godt eksempel på dette. Eiendomsselskapet forvalter i dag ca 300 000 m2 eiendomsmasse og hadde tidligere en drifts- og vedlikeholdsorganisasjon på 50 personer.

Ved å integrere alle de tekniske anleggene i over 70 bygg og knytte disse opp mot et Sentralt driftskontrollanlegg, et FdV system, samt et Energioppfølgingssystem (EoS), har kommunen redusert antall driftspersonell til 13 personer. den sentrale styringen og overvåkningen (over internett) fjernet behovet for å ha en driftsperson i hvert bygg.

ITB er en meget lønnsom investering for byggherren, enten det er snakk om reduserte investeringskostnader på grunn av mindre feil, eller mer effektiv drift. De store gevinstene og mulighetene som ligger i å integrere tekniske anlegg vil gjøre bruk av ITB og ITB-standarden nS 3935:2011 til standard i alle nybygg og rehabiliteringsprosjekter i fremtiden.

ITB øker med andre ord avkastningen.

Kilde: Integra/Norsk Teknologi