Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Mye applaus for Sanners forslag

Plandelen på høring:

0

Det var i går at forslag til endringer i plandelen i plan- og bygningsloven ble sendt ut på høring.

– Enklere planprosesser vil gjøre det raskere og billigere å bygge boliger, samtidig som kvaliteten på arealplanene ikke skal bli dårligere. Saksbehandlingstiden kan i mange kommuner reduseres med 30 til 50 prosent, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Regjeringen har allerede gjennomført flere forenklingstiltak i plandelen i plan- og bygningsloven. Blant annet er femårsregelen for byggerett ved detaljregulering opphevet og det er vedtatt nye veiledende frister for å sikre raskere behandling av innsigelsessaker.

– Nå går vi et viktig skritt videre for å effektivisere og forenkle planprosessene ytterligere. Dette vil bidra til mer og raskere boligbygging og gi økt lokalt handlingsrom, sier Sanner.

Forslagene som nå sendes ut på høring vil også gi bedre rammebetingelser for næringslivet, og skal sørge for kortere saksbehandlingstid i kommunene og færre omkamper, mener departementet.

– Forslaget inneholder flere gode forslag, så vi er svært positive til de foreslåtte endringene innen planområdet, sier adm. dir. Per Jæger i Boligprodusentenes Forening til Byggeindustrien.

-Jeg håper kommunal- og moderniseringsminister Sanner tar initiativ til at Standard Norge får oppdrag med å komme med et sett standardiserte bestemmelser, slik at man få en lik prosess og får arbeidet digitalisert, sier Jæger, og legger til at boligprodusentene står klare til å bidra i prosessen.

Til Aftenposten sier Per Jæger at han er svært glad for høringsforslaget fra Regjeringen.
– Veldig positivt. Og veldig mye å spare for utbyggere og boligkjøpere. Dersom kommunene tar dette i bruk, kan de bruke tiden bedre på ordentlig planlegging. At det skal bli langt enklere å omregulere, øke etasjer og tomteutnyttelser, blir jeg ordentlig glad over. Jæger mener det store i reformen er endringene i dispensasjonsreglene.

OBOS er positive til regjeringens nye forslag til forenklinger i plan- og bygningsloven. De vil kunne gi vesentlige besparelser i tid og ressursbruk, men forutsetter at kommunene har evne og vilje til å følge opp.

Forslagene som nå legges fram innebærer blant annet enklere adgang til dispensasjoner og forenklet prosess for endring av eksisterende planer. Dette er i tråd med anbefalinger som OBOS og flere andre, store boligbyggere foreslo for den forrige regjeringen for flere år siden. 

– Det er gledelig at dette nå følges opp. OBOS er imidlertid skeptisk til forslaget om rett til å kunne avskjære såkalte “urealistiske” private planinitiativ allerede før innsending av planforslag. Basert på våre erfaringer fra krevende planprosesser de siste årene, frykter vi at en slik rett vil føre til store forsinkelser og omkamper på høyere politisk nivå i saker der planmyndighetene på administrativt nivå er sterkt uenig i blant annet utnyttelsesgrad og byggehøyde. Dette vil føre til redusert boligbygging og ikke økt boligbygging, sier visekonsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS, på boligselskapets hjemmesider.

OBOS mener dessuten det er en helt avgjørende forutsetning at kommunene, spesielt i de største byene, setter av nok ressurser til plan- og byggesaksbehandling.

– Vi ser tydelige tegn til at det mangler ressurser, og det hjelper lite med enklere regler dersom man ikke har nok hender til å gjennomføre arbeidet, sier Siraj.

Kommunene må også ha et ønske om å benytte seg av forenklede regler, både administrativt og politisk.

– OBOS mener kommunene i dag bruker altfor mye tid på unødvendig detaljregulering og egne planalternativ i saker, noe som ikke forsvinner av seg selv, selv om man får nye regler i plan- og bygningsloven, sier Siraj.

Byggeindustrien har spurt om flere sentrale aktørers mening, og fått følgende svar:
Adm. dir Baard Schumann i Selvaag Bolig sier at de er svært positivt. Dette vil kunne forenkle og effektivisere planprosessene betydelig og gi flere boliger på markedet raskere. Når utviklere sparer tid og nyboligvolumet øker vil det kunne gi rimeligere boliger. Tid er penger, mener han.

– Forslagene legger opp til at kommunene må ha profesjonell plankompetanse selv, og dette mener vi er en ambisiøs – men riktig vei å gå, sier Egil Skavang, adm. dir. i Arkitektbedriftene. Han peker på at høringsforslaget berører flere områder som har behov for forbedringer.
Rådgivende ingeniørers Forenings (RIF) utviklingssjef Ari Soilammi sier at de har fått kort tid til å studere forslagene, men at de i hovedsak er positive til forslagene til endring, fordi de kan bidra til mer forutsigbare prosesser og kortere saksbehandlingstid.
 
-Mer lokal myndighet bør kunne gi raskere saksbehandling – slik vi ønsker. Men samtidig stiller dette større krav til kommunens kompetanse, sier Soilammi til Byggeindustrien.
 
Trinn 1 i endringene av plan- og bygningsloven kom 1. juli i år. Da var det bygningsreglene som ble endret. Nå kommer trinn 2 i kommunal- og moderniseringsminister Sanners boligrakett. Store endringer av planprosessene som skal minske saksbehandlingstid, minske omkamper, gi større makt til kommunene og gjøre det langt enklere å endre arealplaner hvor det skal bli en smal sak å bygge noen ekstra etasjer uten å gå gjennom ta hele dagens papirmølle, skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet i sin pressemelding.

Leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet mener at man allerede ser hvordan Regjeringen gir miljøhensyn lavere prioritet. Han har flere eksempler på hvordan Regjeringen har overstyrt fylkesmennene og gitt kommuner medhold i omstridte saker, skriver Aftenposten.

Dersom kommunene slipper å forholde seg til fylkesmenn og miljømyndigheter, blir det lettere å legge natur under asfalt og betong, mener Haltbrekken.

Han er ikke beroliget av Regjeringens forsikringer om at hensyn til matjord og verdifull natur fortsatt skal veie like tungt.

Høyre-ordføreren i Ski, Anne Kristine Linnestad tror nye og mer smidige ordninger vil gjøre det langt lettere for kommunene å unngå ekstraarbeid og øke boligbyggingen.

-Det er også svært viktig at vi enklere kan forandre nåværende planer, sier hun til Aftenposten.

Les Kommunal- og moderniseringsdepartementets liste over fordeler med forslaget på VVSforum.no