Fakta om ITB-standarden

NS 3935-2011

0

ITBaktuelts mange interessante og grundige artikler som er publisert tidligere blir, skjøvet dypere og dypere ned i arkivet, slik det alltid er på internett. Mange artikler er tidløse og aktuelle, og fortjener å komme frem i lyset igjen, blant annet fordi vi får stadig nye lesere. Denne artikkelen ble publisert 19. januar 2015

Standarden etablerer en entydig forståelse av prosessen som sikrer en god gjennomføring av anskaffelse av integrerte tekniske bygnings- installasjoner (ITB). Standarden beskriver roller og prosesser for å etablere integrerte tekniske bygningsinstallasjoner. ITB er et godt verktøy for å sikre  økonomi,  funksjon og sikkerhet i hele byggets levetid.

NS 3935:11 sikrer forpliktende samspill og koordinering mellom de ulike aktørene. Omfanget av integrasjonen vil variere fra enkel bygningsautomatisering som for eksempel behovsstyrt belysning til løsninger som omfatter alle tekniske installasjoner i bygget.

Det er viktig å merke seg at ved riktig sammenkobling av tekniske anlegg kan bygget enklere kunne  benyttes av alle. Det er på denne bakgrunn at standarden er utarbeidet, for å danne et felles  grunnlag for rele- vante fag og entrepriser.

Gode og funksjonelle bygninger med fokus på energieffektivitet, godt innemiljø,  høy grad av sikkerhet i fremdriften av byggeprosessene og driften  av ferdige  bygg, forutsetter god planlegging. Da vil etterarbeid og omgjøringer underveis og etter leveranseslutt kunne  unngås. Kombinasjonen av manglende planlegging og byggeledelse er ikke kostnadseffektivt verken  for byggherren eller  for samfunnet som helhet.

For å sikre  et best  mulig bygg så vel teknisk som økonomisk i bygge- perioden og i påfølgende driftsperiode vil det oftest  være  aktuelt å kople mange av byggets ulike tekniske installasjoner sammen. Denne tekniske sammenkoplingen, integrasjonen, gjøres for å oppnå større funksjonalitet på en sikker måte til en lavere pris.

Prosjektering og installasjon av integrert styring, regulering og overvåking  av tekniske bygningsinstallasjoner stiller store krav til helhetlig tenkning og samarbeid over faggrenser og mellom de ulike entreprisene.

Det er en omfattende oppgave  å sikre  at systemer levert  fra ulike leverandører kommuniserer og fungerer interaktivt på en hensikts- messig måte.

Planlegging og utførelse av installasjonene involverer alle relevante tekniske fag. Gjennom koordinert planlegging, sammenkopling av funksjoner og systemer som påvirker hverandre, og med relevante integrerte tester underveis, oppnås integrerte tekniske bygnings- installasjoner.

For at byggherren skal kunne  tilfredsstille forretnings-, miljø- og sikkerhetsmessige krav må det stilles strenge krav til de tekniske anleggene og samspillet mellom dem. Dette gir blant  annet grunnlag for dokumentasjon i forbindelse med energi- og miljøsertifisering.
Et godt samspill mellom de tekniske anleggene er vesentlig for en optimal administrasjon og senere drift av bygget.

NS 3935 er et godt verktøy for å møte  disse utfordringene. Nå har standarden vært  igjennom en omfattende revisjon siden  første ver- sjon kom i 2005, og den vil være  tilgjengelig på www.standard.no fra 1. april 2011.

Mer informasjon på nettsiden til Standard Norge. Det er ikke noe arbeid i gang med å oppdatere standard NS 3935.