Torfinn Jonassen, seksjonssjef NVE, orienterte om høringsarbeidet på en KS-konfeanse i våres. Du kan se video fra Jonassens foredrag, på Youtube nederst i artikkelen.

Kritisk til NVEs høringsprosess, fått fornyet tidsfrist

Byggeier-aktuelt:

0

Høringsfristen er allerede 15. august, men på bakgrunn av en klage på manglende utsendelse av høringsdokumenter til relevante organisasjoner på brukersiden har vi fått utsatt fristen til 1. september. Vi har utformet en kort spørreundersøkelse om saken og ber om dine innspill til vår høringsuttalelse.

I høringsnotatet fra NVE står det at «boliger og yrkesbygg står for størsteparten av effektuttaket i distribusjonsnettet». Av nesten 250 organisasjoner på høringslisten er det kun 3!! (blant dem Forsvarsbygg) som kan sies å representere profesjonelle byggeiere og -forvaltere, påpeker NBEF. 

Last ned høringsnotat “Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet” som inkluderer liste over høringsinstanser

NBEF mener derfor det er svært beklagelig at ingen av bransjeorganisasjonene som representerer disse har stått på listen. Høringsfristen varsatt til 15. august, og NBEF har derfor kontaktet NVE og fått en beklagelse og utsatt  frist til 01.09.15.

NVE på sin side presiserer at dette ikke er høring om en forskriftsendring, men at innspillene vil danne grunnlaget for en senere utforming av regelverk.

NBEF, Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse ønsker tilbakemelding fra medlemmene og andre interesserte på høringsnotat fra NVE “Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet”. Høringen gjelder valg av ulike alternativer for hvordan nettselskapene kan utforme tariffene for uttak i distribusjonsnettet på en slik måte at nettleien i større grad gjenspeiler hvordan kundene belaster nettet, og gir en mer kostnadsriktig fordeling av nettkostnadene mellom kundene. Organisasjonene mener at konsekvensene av konseptvalg er relevante for deres medlemmer og andre sluttbrukere.

På bakgrunn av innspill vil de utforme et høringsinnspill, som må sendes til NVE senest 01.09.15. Organisasjonene ber derfor om tilbakemelding innen 27.08.

Her kan du gi dine innspill på foreslåtte endringer i et kort spørreskjema

Se en delvis forklaring på konsepthøringen her (youtube-video med Torfinn Jonassen, seksjonssjef NVE)

Konsepthøringen foreslår at energileddet i nettleien ikke skal overstige marginaltapene og at det residuale inntektsbehovet i stedet skal dekkes gjennom et effektledd, også for små kunder. Fordeling av residuale kostnader gjennom et effektbasert tariffledd er mulig når også de små kundene får timesmåling gjennom installasjon av AMS, og er trolig mer effektivt enn dagens innkreving av nettleie via energiledd. Høringen ber om innspill på hvordan et slikt effektledd bør utformes. 

Slik omtaler NVE endringene:

“Hvordan tariffen for overføring av strøm utformes har betydning for hvordan nettet utnyttes og for fordeling av kostnader mellom brukere av nettet. Maksimalt effektuttak i nettet har økt de siste årene, og er fremover forventet å vokse mer enn energiforbruket. Effekt er den momentane belastningen i nettet og måles i kilowatt (kW). Energi er belastningen summert opp over et tidsrom, f. eks en time og måles i kilowattimer (kWh). I dette dokumentet benyttes betegnelsen effekt for kundens gjennomsnittlige effektuttak i løpet av en time.

I høringen skisseres hvordan overføringstariffen i distribusjonsnettet kan benyttes for å gi brukerne priser som reflekterer hva deres bruk av nettet koster, og for å fordele øvrige kostnader i nettet mellom brukere. Deretter drøftes hvordan situasjoner med knapphet på overføringskapasitet i distribusjonsnettet kan håndteres.”

NVE ber særlig om innspill på:

1. Utforming, tidsoppløsning og geografisk differensiering av energileddet

2. Alternative tariffmodeller basert på effekt som beskrevet i kapittel 3.2

3.Muligheten for kjøp av fleksibilitet og endring av vilkår for utkoblbart forbruk

NVE ønsker med høringen å belyse tariffutforming i distribusjonsnettet, slik at teoretiske og praktiske fordeler og ulemper ved de ulike forslagene kommer frem.