BI får nå gode muligheter til å drive BAE-forskning. Foto: ITBakteult/Pixabay/Flexioncool.

Tunge aktører støtter ny forskning innen BAE-næringen

2 gaveprofessorater:

0

– Dette viser nødvendigheten av forskning på næringen fra et handelshøyskoleperspektiv, samtidig som det vil bidra til å videreutvikle det sterke fagmiljøet på BI. Vi ser frem til å samarbeide om å utvikle ny kunnskap om og for BAE-næringen, som vil komme både forskning, undervisning og næringen til gode, sier rektor Inge Jan Henjesand ved Handelshøyskolen BI.

Professoratet varer i tre år, og skal koordineres ved Senter for Byggenæringen. For GK er det viktig at prosessene i bransjen utvikler seg i takt med den tekniske utviklingen.

– I dagens byggeri ser vi at de tekniske installasjonene blir stadig mer omfangsrike, avanserte og integrerte i byggeprosessen, og at aktører som GK derfor involveres i alle faser, helt fra utvikling og planleggingen av prosjektet, gjennom produksjonen og til idriftsettelse og overlevering. I tillegg til den rene byggefasen står vi som tekniske leverandør igjen i bygget for å sikre drift, vedlikehold og utvikling slik at bygget presterer som avtalt og med riktig energibruk. Vi støtter derfor forskning på hvordan vi kan effektivisere og kvalitetssikre disse prosessene og fasene i byggets livssyklus, sier Konsernsjef i GK, Jon Valen-Sendstad.

Samarbeidsavtalene består av to gaveprofessorater. Et 5-årig professorat fra OBOS innen boligutvikling- og utbyggingsøkonomi og et 3-årig professorat innen effektive byggeprosesser fra et konsortium bestående av Statsbygg, Multiconsult, Backegruppen og GK. Begge gaveprofessoratene koordineres ved Senter for byggenæringen ved Handelshøyskolen BI.

– Mange av næringens utfordringer er knyttet til ledelse, organisering, innovasjon og økonomi, og BI spiller derfor en sentral rolle i utviklingen av BAE-næringen, sier leder for senter for byggenæringen ved Handelshøyskolen BI, Lena Bygballe.

Administrerende direktør i Multiconsult, Christian Nørgaard Madsen påpeker betydningen av forskningsbasert kunnskap.

– Det er viktig for oss og bransjen å ta beslutninger knyttet til verdiskaping basert på fakta. Ved å få innsikt og kunnskap vil vi også utvikle metodikk og kompetanse for sikre langsiktig verdiskaping for våre kunder og samfunnet, sier han.

Handelshøyskolen BI bestemmer hvem som skal ansattes i professoratene ut ifra kriteriene som gjelder for tilsetting av professorer. Begge professoratene vil bli lyst ut. Innehaverne av professoratene skal drive fri og uavhengig forskning, og har full frihet til å uttrykke sine profesjonelle meninger om et hvilket som helst tema, sier Nørgaard Madsen.