Nyttig kunnskap ved prosjektering av bygg som skal tåle økt havnivå

Havet stiger:

0

Rapporten gir en samlet og oppdatert presentasjon av havnivåendringer i Norge ut fra  tilgjengelige data. Dette inkluderer framskrivinger og ekstremverdier (stormflonivåer) for  hver eneste kystkommune i Norge.

Dette mener rapporten at vil skje med noen av landets byer:

20 cm med et sannsynlig intervall på -10 – 50 cm for Oslo.

50 cm med et sannsynlig intervall på 30 – 80 cm for Stavanger.

50 cm med et sannsynlig intervall på 20 – 70 cm for Bergen.

30 cm med et sannsynlig intervall på 10 – 60 cm for Heimsjø (Trøndelagskysten).

30 cm med et sannsynlig intervall på 10 – 60 cm for Tromsø.

40 cm med et sannsynlig intervall på 10 – 80 cm for Honningsvåg.

Rapporten påpeker at framskrivningene for alle scenariene indikerer at det meste av Norge vil oppleve stigende havnivå før slutten av dette århundret. Tallene over gir det generelle bildet for Norge, men framskrivningene og deres usikkerheter bør vurderes fra kommune til kommune. Det komplette tallmaterialet finnes i rapportens tillegg. Det oppgis også tall for perioden 2041– 2060 og for året 2100, relativt til 1986–2005.

Ekstreme høyder av havnivå opptrer som regel i forbindelse med stormflohendelser. De norske vannstandsmålerne registrerer havnivået kontinuerlig, og på bakgrunn avregistreringene er det utført statistiske beregninger av returnivåer for ulike gjentaksintervaller for alle kystkommuner i Norge. Sannsynligheten for ekstremhendelser i dag, er altså kjent.  For eksempel er returnivået (over middelvannstand) for et 200 års gjentaksintervall.

Slik kan det bli ved storflom:

1,9 meter i Oslo.

1,2 meter i Stavanger.

1,4 meter i Bergen.

2,1 meter i Heimsjø (Trøndelagskysten).

2,2 meter i Tromsø.

2,2 meter i Honningsvåg.

Returnivået er her det havnivået som i gjennomsnitt overstiges en gang i løpet av en 200 års periode. Returnivåer beskriver spesielle hendelser, og sannsynligheten for at de kan inntreffe er uttrykt ved gjentaksintervallet, kan vi lese i rapporten.

Rapporten demonstrerer en mulig løsning, hvordan de beregnede returnivåene kan kombineres med de regionale framskrivinger av framtidig havnivå for å angi klimapåslag, påpeker rapporten.

Denne typen klimapåslag angir høyden man for eksempel må løfte et gitt

byggverk for at sannsynligheten for oversvømmelse ved ekstremhendelser skal forbli den samme ved en gitt endring i havnivå. Dette kan være nyttig kunnskap ved prosjektering av bygg som skal tåle framtidige havnivåendringer.

Det vurderes at framtidig havnivåendring med 66 prosent sannsynlighet vil ligge innenfor de hevingen som er satt opp.

 men det påpekes at dersom landbasert is smelter mer enn beregningene, spesielt i

Antarktis, vil kunne medføre havnivåer over det man har satt opp. Resultatet er at øvre sannsynlige grense for havnivåstigning i Norge

blir betydelig høyere enn i de oppgitte framskrivingene, skriver rapporten.

Den påpeker at kunnskapen om utviklingen i Antarktis er svært usikker og man gjør oppmerksom på at disse resultatene først og fremst har til hensikt å illustrere at havet nivået stiger.

Her kan du hente hele rapporten: Sea Level Change for Norway: Past and Present Observations and Projections to 2100