Derfor ender man ofte opp med dårlige tekniske anlegg

ITB-rollen:

0

ITB er samspillet mellom de tekniske bygningsinstallasjonene, utført på en slik måte at forretnings-, miljø- og sikkerhetsmessige krav blir oppfylt.

Hensikten med ITB er å oppnå en optimal administrasjon og senere drift av bygget gjennom et godt samspill mellom de tekniske systemene, samt å sikre økonomi, funksjon og sikkerhet i hele byggets levetid.

Aktører i markedet har anslått en typisk merkostnad på 3 -5 prosent når integratorrollen eller ITB-rollen (Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner) ikke blir ivaretatt på en god måte.

Dette skyldes blant annet dupliserte/parallelle systemer, mer kabling og økt behov for testing, feilsøking, retting og endringer i siste liten.

Videre skyldes det dårligere funksjonalitet enn forutsatt og ubenyttede muligheter grunnet manglende integrasjon.

For byggherrer som også er opptatt av driftsfasen, er fokus på ITB enda viktigere. Et velfungerende integrert anlegg vil redusere driftskostnadene med minst 10 – 20 prosent og i tillegg gi økt funksjonalitet og bedre inneklima.

Anslaget på 10-20 prosent er en forsiktig vurdering og inkluderer kun den energimessige besparelsen som integrasjonen av anleggene gir. Gevinsten ved å velge gode energieffektive anlegg kommer i tillegg. Besparelsen kan i realiteten samlet sett bli vesentlig høyere.

Dersom det blir fokusert på ITB fra planlegging til overlevering vil byggherren få mer ut av investeringene, sikre at den forventede funksjonaliteten faktisk blir levert og fungerer, samt at de tekniske anleggene samhandler.

For private aktører er et velfungerende integrert teknisk anlegg en forutsetning for å være konkurransedyktig i markedet. For offentlige aktører er det en forutsetning for å møte krav fra brukere, blant annet knyttet til godt inneklima og funksjonalitet.

ITB-rollen er klart definert gjennom ITB-standard NS 3935 og omfatter blant annet planlegging, koordinering og kvalitetssikring av installasjon og integrasjon av komplekse tekniske systemer.