34 fagfolk lyttet nøye til temaene under ITB Brukerforums temaer i Trondheim.

Lyttet til detaljert gjennomgang av byggeprosessen ved Børsa skole

ITB Brukerforum:

0

ITB Brukerforum i Trondheim møttest 12. november med faglige innlegg. Ulf Haugen i  KLP gikk igjennom erfaring med ITB i drift i KLPs eget bygg i Prof. Brochs gate 2 i Trondheim, det om også kalles Miljøbygget.

Eskil Solberg og Thomas Stenvoll i Skanska Tekniske Entrepriser AS tok for seg hva som hadde vært utviklingen av Børsa skole i Skaun kommune, med tema erfaringer fra planleggingen, organisering, kravspesifikasjon, systemintegrasjon, testing og ferdigstillelse frem til overtakelse.

Les ITBaktuelt artiklene  Vel gjennomført branntest med integrerte tekniske installasjoner og Samspill mellom tekniske anlegg – ITB-ansvarlig ved avansert skolebygg

Eskil Solberg og Thomas Stenvoll tok først for seg prosjekteringsfasen.  Skanska hadde egne prosjekteringsledere for bygg og tekniske fag, og prosjektering i eget hus, kort kommunikasjonsvei og god informasjonsflyt mellom disipliner.

Det var høy nøyaktighetsgrad i prosjektering fra alle fag. 3D-modellering er benyttet av alle. Skanska stilte med egen bim-koordinator med ansvar for samordning og kollisjonskontroll, og involvering av personer med sluttfasekompetanse.

Solberg og Stenvoll fortalte at de hadde en løsningsorientert arkitekt med teknisk kompetanse, og det ble arrangert egne møter med brannkonsulent for å skape en felles forståelse av brannkonseptet.

De fortale at det var egne møter om dørmiljø og adgangskontroll, og erfaringsoverføring fra tidligere prosjekter. Der det er mulig er det benyttet ferdig integrert automatikk fra leverandører.

Det var innkjøp av UE på utførelsesentrepriser og grensesnittmatrise som beskriver hvem som eier overgangene mellom fag.

Det ble etablert en byggherrebeslutningsplan, og beslutninger ble presset frem av prosjekteringsleder for å holde fremdrift. Det er alltid utfordrende og krever ressurser fra totalentreprenøren, ble det påpekt.

Allikevel kom kontrahering av automatikkleverandør i seneste laget, understreket foredragsholderne.

Når det gjaldt produksjonsfasen ble det holdt ukentlige basmøter med fremdriftsplanlegging av kommende periode. Baser markerte aktiviteter med lapper på tavle. Dette var effektivt for å skape eierskap til aktiviteten og fremdriften samt kontroll av bemanning.

Avvik fra hovedfremdriftsplanen resulterte ikke i revidering av denne, men i en «tilbakepåplan-plan». Hvert fags prosjektleder var ansvarlig for korrigerende tiltak.

Foredragsholderne fremholdt at det var periodiske kontraktsmøter med UE der endringer og avvik diskuteres, samt ukentlige runder der produksjonsledere registrerte fremdriftsavvik, både negative og positive. Om mulig ble aktiviteter fremskyndet for å skape «slakk». Eier av «slakken» var hele tiden Skanska.

Det ble gjort befaringer underveis med RIV, RIE og støttefunksjoner fra Skanska som avdekket feil tidlig. Korrigering av kvalitetsavvik fortløpende med rapportering med BIM 360 Field. Alle baser for alle fag hadde egen Ipad (kontraktskrav) for avvikshåndtering.

En meget god riggplan, påpekte foredragsholderne. Avfallshåndtering fungerte, provstrøm trukket i grunnen.

Eskil Solberg og Thomas Stenvoll  gikk inn på sluttfasen. De påpekte nødvendigheten av å snakke mye om prosjektering og produksjon. Milepæl «ferdig montert», «mechanical complete», eller andre fancy benevnelser kom opp, fortalte de. Og stilte spørsmålet som legges i begrepet «ferdig montert», og tolkes dette likt av alle parter i et prosjekt?

De stilte også spørsmål om UEs egenkontroll, og om hva denne er verd. Skanska gikk over KS-permer jevnlig gjennom prosjektet.

Det var skjema for funksjonstester. Identifisering av funksjoner som gjelder for prosjektet. Koordineringsmøte med alle UE for å gi hvert punkt en eier/eiere, fortalte foredragsholderne.

-Vi synes det er veldig positivt at byggherre viser interesse og deltar på totalentreprenørens funksjonstesting, understreket foredragsholderne.

Og stilte spørsmålet om beste måte for byggherre å sikre seg kontroll med at bygget fungerer?

-Erfaring viser at kontroller og atter kontroller i sluttfasen er avgjørende for å overlevere et plettfritt bygg, understreket foredragsholderne fra Skanska. Og de påpekte betydningen av fullskala demonstrasjon av sikkerhetsanlegg for byggherren.

Til sluttfasen stilte de et par spørsmål om hva er byggherren best tjent med? Komplett gjennomført sluttfase eller overlevering til fastsatt dato?

Til slutt tok Eskil Solberg og Thomas Stenvoll for seg overtagelse til prøvedrift.

En «Knirkefri» overlevering gir en god overgang til prøvedriften. Løpende kontakt med driftsleder, tydelige rapporteringslinjer for drift, månedlige prøvedriftsmøter og kontinuerlig overvåking via SD-anlegg, ble det sagt.

Loggføring av rapporterte avvik, med tilhørende løsninger er viktig og hva kan gjøres bedre neste gang?

De bemerket at testprosedyrer forbedres kontinuerlig. Til neste prosjekt er de digitaliserte i Bim 360 Field og gjøre det enda tydeligere for UE hva som menes med «ferdig montert».

-Kontroll av tegninger med tanke på oppheng av utstyr, både teknisk og bygningsmessig, med kanaler, kabelbruer, rør og himling, sa foredragsholderne.

– Et høyere press på automatikkleverandør for å kontrollere deres fremdrift og skjermbilder og enda nøyaktigere gjennomgang av dørmiljø og relaterte funksjoner, sa Eskil Solberg og Thomas Stenvoll fra Skanska til slutt i sitt foredrag.

Møtet hadde 34 fagfolk i salen, og ble for øvrig arrangert i KLPs Miljøbygget og KLP var vertskap for dagen.

ITBaktuelt kommer tilbake med artikkel fra innlegget til Ulf Haugen i  KLP.