NBEFs første kurs i "Risk management og sikkerhetsutfordringer for bygg- og eiendomsnæringen" ble en suksess.

Politiet og Forsvaret var med på laget for sikkerhet rundt bygg- og eiendom

NBEF-kurs:

0

Med nesten 60 deltakere ble NBEFs første kurs i “Risk management og sikkerhetsutfordringer for bygg- og eiendomsnæringen” en suksess. Det er økt oppmerksomhet om temaet og gjennom to dager fikk deltakerne en god oversikt over såvel teori som praksis. Mange nye standarder og veiledere foreligger, og sammen med disse gir et slikt kurs gode forutsetninger for å innarbeide sikkerhetsutfordringer ved planlegging og drift av bygninger og arealer. Både Politiet og Forsvaret ga mange innspill.

Et realistisk trusselbilde er en forutsetning for riktig nivå på tiltak, og lokale kilder er viktige i dette arbeidet. Kåre Ellingsen fra Akershus Fylkeskommune ga en svært relevant og interessant fremstilling av hvordan en god trusselberedskap kan innarbeides for skoler.

Mange viktige og store utviklingsprosjekter er under planlegging og utførelse, både i Oslo, Norge og også resten av verden. Samtidig ser man et stadig mer utfordrende trusselbilde og det er knyttet både usikkerhet og også utfordringer til globalisering, fortetting og økt tilflytting. Etter hvert som kompleksiteten og størrelsesordenen til prosjekter øker, vil også kravene som stilles til de involverte parter økes for å holde tritt med utviklingen.

Som vanlig er kompetanse et nøkkelord, og dette var også formålet med kurset; gi innblikk, forståelse og økt kunnskap om beste praksis innen forebygging av “ikke ønskede tilsiktede handlinger”. På godt norsk kalles dette security – i mangel av et dekkende norsk begrep.

Det er i nærmeste fremtid planlagt offentlig byggeprosjekter og endringer i bybildet, noe som aktualiserer en helhetstankegang og diskusjon rundt hvordan vi skal utvikle sikre og bærekraftige samfunn, hvor det skapes rom som man ønsker å både bo og arbeide i, og som samtidig føles trygge. 

Behovet er stort for nye og bedre løsninger for å gjøre infrastrukturen mer funksjonell, hyggelig og fortsatt sikker, uten at det går på bekostning av estetikk, utviklingsmuligheter, menneskers bevegelsesfrihet og ikke minst kostnader.

Rette og kompetente vurderinger i startfasen av planleggingen kan vise seg å være avgjørende for rett sikringsnivå og gjennomførbare tiltak. Dette gjelder både i forhold til prosjektets fremdriftsplan men også økonomiske ramme.

Blant de mange gode presentasjonene gitt på kurset var Julie Indrelids Masteroppgave ved NTNU,  “Bygninger med sikringsbehov“, veldig nyttig. Hennes arbeid avdekket bl.a. at det er et stort udekket behov av utdanningstilbud innen dette feltet, og at kompetansen i Norge på visse områder er svært skrinn. Hun kom med en klar oppfordring til utdanningsinstitusjonene om å ta dette behovet mer på alvor.

En annen presentasjon som er svært aktuell for mange av NBEFs medlemmer er den som Kåre Ellingsen, Akershus Fylkeskommune ga om “Trusselvurderinger og sikkerhet for personell i skoler“. Han sa at et bevisst forhold til sikkerhetsledelse er lovpålagt og henviste til formålspraragrafen i Arbeidsmiljøloven, som sier at “å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet”

Ellingsen la vekt på at beredskap og realistisk trening er en forutsetning, og har i løpet av kort tid bl.a. etablert et nytt varslingssystem som vil være svært viktig i en trusselsituasjon. 

Mange av bidragsyterne på kurset har bakgrunn fra arbeid i Politiet og Forsvaret, og flere argumenterte for at en byggeier bør bruke lokale sikkerhetsmyndigheter for å danne seg et realistisk trusselbilde. PSTs åpne trusselvurdering ble nevnt av flere. Selv om byer som London har gjort mye bra arbeid for å innarbeide “Security by design” i sine offentlige bygg, må et hvert tiltak vurderes ut fra den lokale konteksten. Dette kom også tydelig frem av presentasjonen om sikkerhetsarbeidet knyttet til det kommende Regjeringskvartalet.