- Nå skal det differensieres mellom forskjellige anlegg og nødvendig kompetanse, sier Anders Sandmæl i Dokumentert AS.

– Byggeiere må vite at det nå er nye fagområder for brannsikring

Hett tema i 2016:

0

Med virkning fra 1. januar 2016 er sprinkler som brannsikring ikke lenger noe alle VVS-konsulenter og rørleggere kan prosjektere og installere. Nye fagområder beskrives nå i forskriften.

De gamle fagområdene var sanitær, varme og slukkeinstallasjoner og vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg.

De nye fagområdene fra 1. januar vil være sanitærinstallasjoner, varme- og kuldeinstallasjoner, slukkeinstallasjoner, vannforsynings- og avløpsinstallasjoner og fjernvarmeanlegg

-Dette viser at det differensieres mellom forskjellige anlegg og nødvendig kompetanse. En rørlegger eller konsulent kan ikke lenger jobbe med alt fordi det er rør involvert sier Anders Sandmæl i Dokumentert AS.

Dokumentert AS er et firma som i flere år har arbeidet for å bidra til forskriftsmessig brannsikkerhet med tilhørende dokumentasjon i nye og eksisterende bygg.

-Vi informerer myndigheter, forsikring, eiere og aktører i byggebransjen. Derfor er dette vedtaket et viktig og riktig bidrag i denne sammenhengen, sier Sandmæl. Han vil påpeke hvilke konsekvenser dette vil ha for aktørene i markedet og hva myndighetene ønsker å oppnå med denne endringen.

Han trekker frem forskjellige parters rolle i dette.

– Direktoratet for byggkvalitet – DiBK – har aldri vært i tvil om hva et foretak har av kompetanse, basert på det som er bekreftet og dokumentert. Dette har imidlertid ikke blitt synlig i markedet på grunn av for omfattende godkjenningsområder, presiserer Sandmel.

Han viser til at alle som har sentral godkjennelse har sendt en erklæring som forplikter, og viser til veileding for gjeldene byggeregler fra DiBK, §10-1.

-Forhold som i veiledning til byggesaksforskriften er oppført som «alvorlig overtredelse», understreker han, slik som feil i prosjektering eller utførelse som har vesentlig betydning for helse, miljø eller sikkerhet, fravær av kvalitetssikring eller svikt i kvalitetssikring, fravær av kontroll eller svikt i kontroll, forfalskning av dokumentasjon og manglende eller mangelfullt system.

-DiBK, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og mange andre har en målsetning om at den sentrale godkjennelsen skal være et kvalitetsstempel. Derfor vil de som misbruker ordningen/ikke oppfyller kravene måtte regne med både tilsyn og konsekvenser i tiden fremover.

Sandmel viser til Plan- og bygningsetaten det blir enklere for saksbehandler å kontrollere om foretaket kan påta seg et ansvar fordi det er flere koder. Det er nå vanskelig å misbruke sin sentrale godkjennelse ved å påta seg ansvar for et fag man ikke har tilstrekkelig kompetanse og et fungerende styringssystem.

Totalentreprenører har i liten grad teknisk fagkompetanse i forhold til brannsikkerhet og sprinkleranlegg. Derfor har ikke totalentreprenører kunnet kontrollere om underentreprenøren/konsulenten har den nødvendige kompetanse og styringssystem, sier Sandmel.

-Sprinkler har derfor vært en naturlig del av en rørentreprise. I fremtiden vil sprinkleranlegg, og andre fag som er en del av brannsikkerheten, trolig bli separate entrepriser. Flere totalentreprenører har innført begrensninger i antall underentrepriseledd som også er et tiltak for å ha kontroll på hvem som faktisk er involvert i byggeprosjektet, forklarer han.

Totalentreprenører opplever at byggherre i stadig flere sammenhenger engasjerer uavhengig kontroll for å sikre at kontraktens forutsetninger er oppfylt. Dokumentert AS utfører dette for flere av de større eiendomsselskapene og enkelte total- og underentreprenører. Alle de forhold som avdekkes viser at det er på høy tid med denne spesialiseringen.

-Det er mange VVS-konsulenter som prosjekterer sprinkleranlegg og vanntåkeanlegg uten den nødvendige kompetanse, dataprogrammer og styringssystem. Det er nå stadig flere saker som underbygger dette, med tvister og økonomiske krav, sier Sandmel.

Han utdyper dette med å fortelle at forsikringsselskapene ikke lenger dekker VVS-konsulentens feil når dette skyldes at styringssystemet ikke er tilstrekkelig eller benyttet vil det gjøre en forskjell. Forsikrings selskapene vil trolig benytte denne muligheten til å spare penger og bidra til at den sentrale godkjennelsen blir et kvalitetsstempel. Dette er også et brudd på forutsetningen for den sentrale godkjennelsen og noe DiBK gjerne vil ha informasjon om.

Rørleggere er også blitt flinkere til å kreve skikkelig prosjektering, hvis ikke må konsulenten dekke rørlegger sine merkostnader. Det er ikke rørleggeren som skal fortelle konsulenten hva som forventes av prosjekteringsunderlag, dette ansvaret for å oppfylle krav i forskrift og kontrakt ligger hos den som har prosjekteringsansvaret. Meget viktig når en rørlegger er totalunderentreprenør og ansvarlig for prosjekteringen

-NS EN 1717 er en forskrift som alle prosjekterende må ivareta i forbindelse med tilkoblinger til offentlig nett. Mange har ikke satt seg inn i hva den krever, sier Sandmæl.

-De rørleggere som fortsatt mener at papirer og dokumentasjon er et unødvendig onde har en mørk fremtid. Det er da kun et tidsspørsmål før dette får store konsekvenser.

-Hvis rørlegger ikke har et styringssystem som er dekkende for alle de arbeider som utføres er det i strid med den sentrale godkjennelsen og det er i strid med forsikringsvilkårene, advarer Sandmel.

-Hvordan kan en rørlegger si at arbeidet er ferdig hvis det ikke kan dokumenteres i form av utfylte sjekklister og andre dokumenter? Dette innebærer at rørlegger må ha kunnskap og erfaring i forhold til sprinkleranlegg og sprinklerregelverk. Det er først da det kan være et innarbeidet og fungerende styringssystem og de ansatte vet når det oppstår et avvik. Det å kunne registrere et avvik vil være et avgjørende forhold når man hevder å ha fagkunnskap. Sprinkler har vært et eget fag i Sverige og Danmark i alle år, nå kommer Norge endelig etter, slår Sandmel fast.

Det forventes i stadig større grad at totalentreprenør, underentreprenører kontrollerer og dokumenterer at kontraktens forutsetninger er ivaretatt. Sprinkleranlegg med avvik eller feil er ikke i tråd med kontrakt eller forskrift og har historisk blitt eier sitt problem og kostnad.

-Byggeiere ser ikke lenger myndigheter som en motpart og vil i større grad involvere kommunen når det oppdages alvorlige feil og mangler. Totalentreprenører er klar over dette og risikerer å bli blandet inn i dette på grunn av underentreprenører eller manglende koordinering mellom disse. Vanntåke er enda et risikomoment som vil få store konsekvenser for mange. Stadig flere eiere med vanntåkeanlegg oppdager at de ikke kan dokumentere at brannsikkerheten er ivaretatt.

Det installeres sprinkleranlegg direkte for eier og det utføres arbeid på eksisterende sprinkleranlegg. Det er ikke mye arbeid som skal utføres på et sprinkleranlegg før det er søknadspliktig. Kravene til prosjekterende og utførende er de samme enten det utføres en stor eller liten jobb.

-Byggeier er ansvarlig for at sprinkleranlegget kontrolleres hvert år av et kompetent firma. Derfor skal sprinkleranlegget og dokumentasjonen være forskriftsmessig gjennom hele byggets levetid.

Sandmel presiserer at det på vil nyåret bli presentert en sjekkliste for brannsikkerhet i nye og eksisterende bygg. Denne vil identifisere ikke bare hvilket foretak som har hatt ansvaret for prosjektering og utførelse av sprinkleranlegg og andre branntekniske installasjoner, men også personen. Denne ansvarliggjøring og identifisering er i tråd med det arbeidet som skjer med synliggjøring av kompetanse og seriøsitet. Det skal lønne seg å være seriøs og ha ansatte med kompetanse og som kan dokumentere dette.

-Tilsynspersonell fra plan og bygningsetat i forbindelse med tilsyn i byggesak og brannforebyggende avdeling fra brannvesen på tilsyn i ettertid vet på denne måten hva de skal etterspørre og hva som forventes fremlagt av dokumentasjon i forhold til brannsikkerhet og sprinkleranlegg. Dette vil også fange opp om foretak ikke har oppfylt sine forpliktelser i forhold til kontrakten eller ansvarsretten. Dette kan få konsekvenser for foretakene 5 år etter at bygget har fått ferdigattest. Kompetanse, kvalitet og dokumentasjon er hva som skal til for unngå slike konsekvenser.

– Brannsikkerhet blir et sentralt tema i 2016, avslutter Sandmel.