Per Roger Johansen, senior prosjektleder, Atkins og Tor I. Hoel, ÅF er blant foredragsholderne og skal snakke om et mer strukturert prosjektforløp.

Solstrandkonferansen med fokus på systematisk ferdigstillelse

Programoversikt:

0

Fra programmet kan man lese at Per Roger Johansen, senior prosjektleder, Atkins og Tor I. Hoel, ÅF er blant foredragsholderne og skal snakke om et mer strukturert prosjektforløp, der man helt fra starten av og gjennom hele prosessen har fokus på sluttfase og idriftsettelse, kan gi store fordeler. Den nye BA2015-veilederen om Systematisk ferdigstillelse skal bidra til dette. Systematisk ferdigstillelse handler om å sikre at sluttproduktet er det kunden faktisk har bedt om. Målet er at entreprenørene skal få muligheten til å gjøre ting riktig første gang, og dermed bli mer effektive. Hele prosjektforløpet legger opp til en strukturert avslutning, der de prosjekterende gjør ting enklere for entreprenøren. Gjør man det riktig første gang vil det medføre større effektivitet og bedre økonomi for alle parter.

Nariman Fakhraee, avdelingsleder Solution Management, Schneider Electric Norge AS tar opp hvilke utfordringer møter automatikkleverandøren i prosjekter og hvordan kan disse utfordringene håndteres. Foredragsholder fokuserer på erfaringer fra bransjen og spesielt på SD – og automatikkleveranse til Sykehuset Østfold Kalnes.

Per Roger Johansen, senior prosjektleder, Atkins vil snakke om testregime  – hvordan etablere en strukturert prosess med mulighet for å lykkes i de avsluttende testene?

Hva må byggherren bidra med for å sikre vellykkede avsluttende tester, og hvordan bør dette utvikles i prosjektet? Hva forventes av involverte parter som f.eks. rådgiver og entreprenør? Foredragsholder deler erfaringer fra Statsbygg sitt prosjekt Kunst- og designhøgskolen i Bergen, samt gir eksempel på nødvendig underlag som f.eks. sjekklister, testprosedyrer, funksjonsbeskrivelser osv.

Thomas Alexander Engen, igangkjøringssjef, Apply TB tar opp at ENT må ha eierskap – Byggherrene må dra lasset og se gevinsten! Apply TB har siden oktober jobbet med systematisk ferdigstillelse på prosjektet Kunst- og Designhøgskolen i Bergen, og har krav knyttet til systematisk ferdigstillelse og fra høringsutkastet til NS 6450 i kontraktene.  Foredragsholder har en sentral rolle som igangkjøringssjef for dørmiljø, VVS og elektro, og jobber tett sammen med ITB-ansvarlig og automasjonsleverandøren, og vil nå dele sine erfaringer.

Svein Bjørberg, Multiconsult AS  vil peke på «Gode bygg for et bedre samfunn», hva kan driftspersonalet bidra med? Erfaringer fra «Byggekostnadsprogrammet» og «OSCAR-prosjektet». Hvordan skal man oppnå gode bygg og bidraget fra driftspersonalet.

For mer om programmet, praktisk informasjon og påmelding: http://www.solstrandkonferansen.com