Komité med nytt mandat ser på for mange feil i tekniske installasjoner

På misjonstokt:

0

Standard Norges komité for bygningsautomasjon, SN/K 025 fikk 2. februar 2016 nytt mandat. Mandatet er et viktig ledd i komiteens hovedsatsning: – Vi skal misjonere land og strand rundt, hvor det viktige budskapet er «Riktig med en gang». Det er fortsatt for mange feil i de tekniske installasjonene ved nye bygg og rehabiliteringsbygg. Begrepet «Riktig med en gang» ble utarbeidet av Integra og Grønn Byggallianse tidligere i år. Vi har sett at det er for mange yrkesbygg som i sin funksjonalitet og ytelse ikke er slik byggherrene hadde forventet, forteller komitéleder Arne Eggen fra bransjeforeningen Integra.

«Riktig med en gang» innebærer et mål om størst mulig utbytte av de tekniske installasjonene. Det er spesielt to funksjoner som går igjen: Energibruken er høyere enn forventet og inneklima er dårligere enn forventet.

Eggen forteller at det starter med at byggherrene i for liten grad beskriver hva de vil ha, og at entreprenørene i for liten grad leverer som forventet. – Hele verdikjeden må gå mer systematisk til verks, sier han.

– Det er for liten tid til god planlegging og gode leveranser, og tidvis manglende kompetanse på hva som kreves for å levere som forventes. De som tar over og skal drifte bygningene opplever ofte at de tekniske installasjonene har feil og mangler. Hele verdikjeden fra byggherrer, rådgivere og entreprenører/leverandører må gå mer systematisk til verks. Derfor er en av de viktigste oppgavene til komiteen å hente fram gode og nyttige verktøy som sikrer innkjøpet til prosjekteringsfasen, i gjennomføringen og ved overleveringen, forteller Eggen.

– «Riktig med en gang»-leveranser er god butikk for alle. Bygningene kan tas i bruk til avtalt tid uten fordyrende feil og opprettinger etter brukstagelse, og entreprenørene slipper unna merkostnader ved omdisponering av eget personell grunnet svak planlegging og mye endringsarbeider, forteller Kenneth Heimdal som er markeds- og utviklingssjef i HR Prosjekt og nyeste komitémedlem i SN/K 025.

– Vi har en visjon om å være «norsk samfunnsbygger» og skal da gjennom ledelse av prosjekter bidra til et samfunn som tilpasser seg fremtiden. Å være nytt medlem av en komité som arbeider med disse standardene er i samsvar med vår visjon. Vi ser frem til å benytte vår kunnskap og erfaring for å bidra positivt i komiteens arbeid fremover.

«Riktig med en gang» oppnås ved å benytte fire verktøy

Tre verktøy fra Standard Norge er rimelig godt på plass, og komité 025 har nå fått mandat til å utarbeide et fjerde verktøy:

1. NS3935:2011 (ITB), som er en prosess-standard som gir «riktig» og helhetlig samspill mellom de tekniske installasjonene.
2. NS6450:2016 (idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner) er en prosess-standard som sikrer «riktig» ferdigstillelse og god drift med en gang. Denne forventes publisert før neste påske
3. NS EN15232:2012 (bygningers energi-ytelse) er en teknisk standard som fører til «riktig» ambisjonsnivå for energibruket.
4. Det nye mandatet omfatter en utarbeidelse av en fjerde standard, som skal ta for seg driften av de tekniske bygningsinstallasjonene.

Når alle disse er tilgjengelig får bransjen prosess-standarder som ansvarliggjør partene i byggesaker i større grad enn i dag, og som dekker perioden fra planlegging via gjennomføring, idriftsetting og senere drift.  

Viktig markedsføringsoppgave: Forståelsen og bruken av standardene. Komité SN/K 025 skal gi råd til Standard Norge iht. europeiske og internasjonale standarder, og vedlikeholde revidere de overnevnte standardene. I tillegg skal komiteen aktivt markedsføre forståelsen og bruken av standardene.

– Komiteen er bredt faglig sammensatt av engasjerte og aktive fagpersoner. Byggherrer, rådgivere og representanter fra de tekniske entreprenørene er med. Vi skal inn på relevante arenaer og aktivt markedsføre bruken av disse fire verktøyene for å oppnå vår visjon «Riktig med en gang». I dette ligger det en ytterligere oppgave, nemlig å bidra til at alle snakker samme språk. Det er ofte mange aktører i ulike roller i prosjektene, som snakker forbi hverandre og har ulik forståelse av terminologi.  Standardene inneholder en rekke bestemmelser med tilhørende definisjoner. Vi skal bidra til at disse definisjonene gjøres kjent i bransjen, vektlegger Eggen.