– Plasser ITB-ansvarlig i byggherreorganisasjonen

Ekstra ressurs:

0

Dersom ITB-ansvarlige benyttes riktig – kan det føre til spart tid, reduserte kostnader og ikke minst smidigere prosjekter. Dette handler om å levere prosjekter «riktig med en gang». For å hente det fulle potensialet i en ITB-ansvarlig, er det tre avgjørende faktorer som spiller inn, sier Kenneth Heimdal.

Engasjer ITB-ansvarlig tidlig i prosjektene, før spaden settes i jorda!

Dette handler om god planlegging som også påpekes i standard NS 3935. ITB-ansvarlig må inn tidlig for å sikre en god planlegging, og påse at de tidlige faser legger riktige føringer for de neste. 

ITB-ansvarlig skal være med på å definere grensesnitt mellom alle tekniske fag, koordinere og kvalitetssikre integrasjonen av systemer, og bidra til å realisere de tekniske systemene på en kostnads- og fremdriftsmessig optimal måte.

– ITB-ansvarlig ser slutten av prosjektet allerede fra starten av, og stiller viktige og riktige kontrollspørsmål underveis. Uteblir denne funksjonen fra starten av, risikerer man krevende merarbeid underveis og etter ferdigstillelse. Det er nettopp dette vi ser at gjentar seg gang på gang, dette koster både tid og penger for byggherren og for samfunnet som helhet. Engasjer derfor en ITB-ansvarlig tidlig i prosjektene, sier Heimdal.

Plasser ITB-ansvarlig i byggherreorganisasjonen

– Jo tettere ITB-ansvarlig kommer på den som skal ha produktet, jo bedre. Det er alltid mest smidig og enklere dersom en ITB-ansvarlig løftes inn i byggherrens prosjektorganisasjon. Det vil gi en posisjon og myndighet som gjør det lettere å utføre hovedoppgavene, som er å kontrollere og kvalitetssikre leveransene fra de enkelte kontraktpartnere.

– Dersom funksjonen plasseres hos en kontraktspart, vil dette vanskeliggjøre arbeidet og det å være en optimal rådgiver for sluttproduktet. I slike tilfeller kan det oppstå utfordringer for ITB-ansvarlig som skal være et kontrollorgan for sluttproduktet, og må si ifra om kritikkverdige forhold som kan slå tilbake på kontraktsparten, påpeker Heimdal.

Dette gjelder spesielt i situasjoner hvor man har sidestilte entrepriser, der den ITB-ansvarlige skal sikre at systemer fra ulike leverandører skal snakke sammen på en hensiktsmessig måte.

Færre endringer og bygg som driftes etter hensikten = Nytteverdi

– Full utnyttelse av ITB-ansvarlig er en investering – og vil være en ekstra ressurs som sørger for at totalregnestykket vil ende opp med å være i byggherrens favør. ITB-ansvarlig vil kunne redusere timebruk som ofte går med til tidkrevende etterarbeid og feilsøking, unngå dårlige beslutninger og utføre prosjektet «riktig med en gang».

– Funksjonen vil også gi prosjektene bedre kravspesifikasjoner, definerte grensesnitt og god dokumentasjon som øker kontrollen og muligheten for å redusere kostnader. Sluttproduktet vil være et bygg som virker etter hensikten! avslutter Kenneth Heimdal.