Morten Skodbo, direktør i Rambøll Management Consulting.

– Rapporten avdekker at man kan styrke jakten på tidstyvene

Gjennomført forprosjekt:

0

Regjeringens mål om å redusere overflødig byråkrati for å «skape en enklere hverdag for folk flest». Derfor har Rambøll Management Consulting utført en forstudie av Difis arbeid med å stoppe tidstyver som et ledd i å effektivisere offentlig sektor.

– Rapporten avdekket flere suksesskriterier vi i Rambøll mener kan styrke jakten på tidstyvene. Blant annet peker vi på at man skal bruke muligheten til å instruere forvaltningsorganer til å jobbe aktivt med tidstyveri, slik at arbeidet blir en kontinuerlig prosess på tvers av virksomheten. Videre vil det være en god idé å systematisere erfaringer fra tidstyvarbeidet og kommunisere oppnådde resultater, slik at gjennomsiktighet rundt andres erfaringer kan gi inspirasjon for videre arbeid med å redusere tidstyver, sier Morten Skodbo, direktør i Rambøll Management Consulting.

Rambølls forprosjekt, som ble utviklet i juli – desember 2015, undersøker om tidstyvprosjektet virker etter hensikten og i overenstemmelse med de nedfelte målene for prosjektet. Målet om å redusere tidstyver deles av ledelse og ansatte som har deltatt i undersøkelsene:

– Vi ser at innsatsen for å identifisere tidstyver har skapt et stort engasjement i mange statlige virksomheter. Dette viser at ansatte ønsker å redusere unødvendig byråkrati, og få mer tid til yte gode tjenester overfor innbyggere, kommuner og næringsliv, uttalte Ingelin Killengreen, direktør i Difi, til Ukeavisen Ledelse.

Prosjektet med å fjerne tidstyver i offentlig forvaltning er kommunal- og moderniseringsdepartementets ansvar. Difi, direktoratet for forvaltning og IKT, er faglig ressurs i arbeidet som startet i 2013.

Hovedevalueringen, som ferdigstilles av Rambøll Management Consulting i 2017, vil gi utdypede forklaringer på resultatene i tidstyvarbeidet og hva resultatene skyldes. Denne rapporten vil gi de endelige vurderingene av det samlede arbeidet med effektiviseringen av offentlig sektor.