Lean skal benyttes i MH2-prosjektet for Statsbygg.

Lean-filosofi ved helsevitenskapelig institutt ved Universitetet i Tromsø

Nybygget MH2:

0

Litt om prosjektet MH2

Statsbygg er i gang med byggingen av nytt fakultetsbygg for medisin og helsefag, MH2, ved Universitetet i Tromsø. Bygget skal gi plass for 1097 personer: 924 studenter og 173 ansatte.

Medisin og helsefag er samlokalisert med Universitetssykehuset i Nord-Norge og har innendørs forbindelse med sykehuset på fem plan. Nybygget skal tilpasses eksisterende bygg og korrespondere med dette slik at MH-bygget oppleves som en enhet.

Prosjektet består av: hovedprosjekt (nybygg ca 19 077 m2) samt ombygging (1980 m2) av eksisterende bygg og har en kostnadsramme på ca 1 300 mill NOK.

Fokus på Lean-filosofien i WSP, krav fra Statsbygg?

Statsbygg er en av de profesjonelle byggherrene som satser på Lean i sine prosjekter. I MH2 ønsker Statsbygg å benytte Lean gjennomføring for å bidra til bedre kvalitet på det ferdige bygget, god samhandling og en effektiv prosjektgjennomføring. Som en del av prosjektet ønsket derfor Statsbygg å gjennomføre opplæring i Lean for entreprenørene.

Lean skal benyttes i MH2-prosjektet for Statsbygg

Kurs i Lean ble gjennomført for å gi entreprenører, byggeledelsen, byggherreorganisasjonen og de prosjekterende opplæring i Lean Fremdriftsplanlegging, slik at de kan få en god flyt i prosjektet. Gjennom to intense dager ble det gitt opplæring i Lean med en kombinasjon av teori og praktiske oppgaver knyttet til prosjektet. De praktisk oppgavene bestod av bakoverplanlegging, taktplanlegging og prosessplanlegging.

Tilbakemelding fra Entreprenører, byggherre og prosjekterende var at dette ga entreprenørene en Kickstart på prosjektet, godt innsyn i prinsippene i Lean og ikke minst en god start på samhandlingen som er helt avgjørende for å få til et vellykket prosjekt.

Hvor viktig er Lean for planlegging, gjennomføring og idriftsettelse av tekniske anlegg?

Svært få tenker på at prosessen som sikrer idriftsettelse av tekniske anlegg starter allerede i programmeringsfasen. Gjennom en systematisk planlegging gjennom programmering, prosjektering funksjonsbeskrivelser, lages kravdokumentene. Gjennom en prosess med utkvittering av fysisk ferdigstillelse, systemtest og integrasjonstest kan en gjennomføre en totaltest som dokumenterer at de tekniske anleggene fungerer – ikke en uendelig lang liste over feil og mangler.

Nøkkelen til suksess er å skape en prosess og samhandling, her kreves god prosjektledelse og planlegging.

 Gjennom BA2015 er det utviklet en egen veileder for SYSTEMATISK

FERDIGSTILLELSE som beskriver prosess og hva som er viktig innenfor de ulike fasene. Eksempler på slik prosess for testfasen kan være:

1. Fysisk montert i rom eller for et system

2. System ferdig tilkoblet

3. Innregulert / kontrollmålt

4. Ferdig FDV lastet opp for system

5. Varsel Klart for system funksjonstest

6. System funksjonstest akseptert

7. Opplæring for system avholdt

8. Varsel Klart for integrerte tester

9. Integrerte tester akseptert

WSP og Lean –  Prosjektledelse på et nytt nivå

Alle ønsker seg prosjekter som er effektive, holder tidsplanen og budsjett. I WSP har vi utviklet en metodikk som operasjonaliserer denne tenkingen der vi forenkler prosjektgjennomføringen ved å gjøre mindre samtidig som vi har bedre styring og kontroll. Å ha full oversikt i en WEB-portal har vist seg å være mye mer effektivt enn å forsøke finne svar i ulike mailer og rapporter.

Lean prosjektgjennomføring handler i hovedsak om kultur og samhandling, og vi trener våre konsulenter på dette. For å hjelpe prosjekter i samhandling har vi sammen med Statsbygg utviklet prosjekthotellet PRO5 som sikrer at alle aktører i et prosjekt kan samhandle effektivt. Her deltar alle aktører, byggherre, rådgivere, entreprenører og leverandører.

I PRO5 har alle aktører en hjemmeside med sine oppgaver, og blir varslet når oppgave er planlagt gjennomført. Enkle trafikklysvisninger er implementert på dokumenter, saker og prosesser slik at prosjektleder kan se avvik på alle kritiske oppgaver til enhver tid. Prosesser fra bedriftens KS-system kan operasjonaliseres direkte i prosjektet, og BIM modellen kan importeres direkte inn i framdriftsplanen. Dette er prosjektledelse på et nytt nivå.

______________________________________________________________________________________________________

Pressemelding fra Statsbygg

16. november sendte Statsbygg ut denne pressemeldingen, i forbindelse med oppstart av MH2:

Statsbygg har inngått en generalentreprise på 700 millioner kroner for reising av nybygget ved Det helsevitenskapelige instituttet ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Utgraving og sprenging på tomta avsluttes i november, og arbeidet med å reise bygget kan starte.

Generalentreprisen som er inngått med entreprenør PEAB Bjørn Bygg omfatter oppføringen av det nye medisin- og helsefagsbygget på 20.000 kvadratmeter, som skal gi plass til 1100 studenter og ansatte.

– Etter en stor utgravingsjobb gleder vi oss til å komme i gang med neste fase i prosjektet, sier byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg i Statsbygg. – Vi forventer et effektivt samarbeid med PEAB Bjørn Bygg, som også var med og bygget Teknologibygget ved UiT. Vi ser frem til å samarbeide med et selskap som legger stor vekt på helse, miljø og sikkerhet, og som har høye ambisjoner når det gjelder etikk og samfunnsansvar.

Kontrakten på 700 millioner kroner inkluderer blant annet støping av konstruksjon under bakkenivå, etablering av råbygg over sju etasjer, innvendige arbeider og teknisk infrastruktur. Byggearbeidene skal ferdigstilles i februar 2018.

Bygget vil blant annet inneholde tre auditorier, laboratorier, arbeidsplasser, gruppe- og seminarrom, lesesal, pausearealer, studenthage, servicetorg samt sykkel- og skiparkering.