Horisont 2020 - Norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje med kolleger og konkurrenter i andre europeiske land.

Bygg- og eiendomsselskaper inn i europeisk nettverk for energisparing

50 mrd kr:

0

SINTEF Byggforsk leder den norske delen av nettverket, og per februar 2016 deltar Omsorgsbygg Oslo KF, Undervisningsbygg Oslo KF, Boligbygg Oslo KF, Statsbygg, Snøhetta, Caverion, GK, Multiconsult, Skanska og NTNU.

Horisont 2020 er EUs forsknings- og innovasjonsprogram og med sitt budsjett på 80 milliarder euro, for perioden 2014-2020, regnes programmet for verdens største. Et delprogram som skal utvikle sikker, ren og effektiv energi har et samlet budsjett for dette delprogrammet på 5,9 milliarder euro for hele programperioden (2014-2020), det vil si over 50 milliarder norske kroner.

Målsettingen med programmet er å bedre den økonomiske veksten og øke sysselsettingen i Europa. Norge deltar som fullt medlem.

Norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje med kolleger og konkurrenter i andre europeiske land.

Samfunnsutfordringen for sikker, ren og effektiv energi har som målsetting å støtte overgangen til et sikkert, bærekraftig og konkurransedyktig energisystem.

I det første to-årige arbeidsprogrammet for energi (2014-2015) er utlysningene fokusert rundt tre hovedområder:

• Energieffektivisering
Inkluderer bl.a. fjernvarmeteknologier, bygningsdesign, bygningsmaterialer og –komponenter samt SMB-ers utvikling og demonstrasjon av energieffektive produkter, tjenester og prosesser.
• Konkurransedyktig lavutslippsenergi
Inkluderer bl.a. utvikling av neste generasjons bærekraftig teknologier for el. produksjon, varme- og kjøling, smart grid og lagringsteknologier
• Smarte byer og regioner
Inkluderer bl.a. storskala demonstrasjonsprosjekter (fyrtårnprosjekter) hvor teknologier og innovative løsninger innen energi, IKT og transport skal integreres.

For å bidra til økt mobilisering og deltakelse fra norsk side i Horisont 2020, støtter forskningsrådet etablering og drift av flere EU-nettverk. Ovennevnte EU-nettverk med fokus på miljøvennlige energiløsninger i det bygde miljøet ble etablert februar 2016.

Gjennom nettverket vil samarbeidet mellom norske nøkkelaktører på området forsterkes. Samarbeidet vil fokusere på felles mål om økt samarbeid med ledende europeiske aktører samt økt deltakelse i Horisont 2020.

Fokusområdet “Miljøvennlige energiløsninger i det bygde miljøet” ser på samspillet mellom energieffektive bygg, lokal fornybar elektrisitetsproduksjon, miljøvennlige varme- og kjøleløsninger samt smarte styringssystemer – både i selve bygget og i byggets nærområde. Nettverket vil bli en møteplass for å dele samt videreutvikle kunnskap.

Interesser og muligheter inn mot Horisont 2020 vil identifiseres, og den internasjonale kontaktflaten mot Europa vil økes gjennom deltakelse i relevante Horisont 2020-møter. Gjennom prosjektet vil nettverkets kompetanse sammenkobles og markedsføres, og slik bidra til at medlemmene er attraktive som partnere i gode konsortier som planlegger søknader til Horisont 2020-utlysninger.

EU-nettverket består av aktører med et engasjement innen miljøvennlige energiløsninger i det bygde miljøet. Enkelte av disse aktørene er allerede engasjert i norske eller europeiske forskningsprosjekter og/eller FME-senteret ZEB, mens andre aktører ikke har slik erfaring. Nettverket vil bidra til at aktørene øker sin deltakelse på energiområdet i Horisont 2020. Deltakelsen er gratis.

Miljørådgiver Bodil Motzke i Undervisningsbygg, sier fordelen med å delta i nettverket er at vi kan få penger til innovasjon og får dermed muligheter til å teste nye metoder.

I følge Motzke er målet til Undervisningsbygg å søke om midler sammen med de andre aktørene i nettverket innen 2017. Det søkes midler fra Horisont 2020, som er verdens største program for innovasjon og forskning. Programmet skal dele ut 70 milliarder euro over sju år fra 2014.

– Det er også et ønske fra Oslo kommune at foretakene deltar i EU-program slik at vi drar nytte av EU-samarbeidet, og kan få økonomisk støtte til ulike prosjekter som Oslo kommune prioriterer, sier seniorrådgiver Ayse Nordal, som er ansvarlig for EU-samarbeid i Undervisningsbygg.

Oppstartsmøtet for EU-nettverket i Norge er 14. mars. Forsker Åse Lekang Sørensen i SINTEF er kontaktperson.