Dersom man får begrensinger i retten til skattemessig fradrag for forsømt vedlikehold, vil byggeierne i enda mindre grad enn nå bli i stand til å foreta oppgradering av bygget til en høyere miljømessig standard, skriver Thor Olaf Askjer, Norsk Eidendom i denne artikkelen. Foto: Norsk Eiendom.

Høyesterett vil avklare vedlikeholdsbegrepet

Skattefradrag?

0

Den konkrete saken gjelder et av våre medlemmer i Trondheim som har foretatt en omfattende rehabilitering av et næringsbygg. Skatteklagenemnda fattet et vedtak som etter vårt syn innebærer et brudd på likhetsprinsippet. Vi opplever nemdens avgjørelse som skjønnsmessig i en slik gard at det er umulig for tiltakshaveren å forutse  hva som skal aktiveres og hva som skal fradragsføres. Konsekvensene av nemdas avgjørelse er at funksjonen til den enkelte bygningskomponent må videreføres i tilnærmet uendret form og med samme aktivitet for at det skal kunne gis skattemessig fradrag. Dette er i strid med innarbeidet praksis og svært lite hensiktsmessig i forhold til byggenes endrede bruk og den teknologiske utviklingen.

Foruten de negative konsekvenser som følger av denne konkrete saken for angjeldende byggherre, har avskrivningsreglene stor betydning for i hvor stor grad Norges bygningsmasse blir vedlikeholdt.  Forutsigbare regler som tar hensyn til komponentenes begrensede levetid, fører til at bygningsmassen både vedlikeholdes på et solid nivå og at byggeierne også får mulighet til å videreutvikle sine eiendommer. Angjeldende tilfelle er et godt eksempel på så vel nødvendig vedlikehold som videreutvikling til samfunnets endrede behov. “Gode bygg for et bedre samfunn” er dessuten tittelen på en stortingsmelding som ble laget i 2011.

Dersom man får begrensinger i retten til skattemessig fradrag for forsømt vedlikehold, vil byggeierne i enda mindre grad enn nå bli i stand til å foreta oppgradering av bygget til en høyere miljømessig standard i tråd med krav fra samfunnet og den teknologiske utviklingen.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 26.02.16 at Høyesterett vil behandle en sak om fradragsrett ved rehabilitering av næringseiendom. Norsk Eiendom er partshjelp i saken. Det er meget gledelig at Høyesterett vil behandle saken da graden av skattemessig fradrag for forsømt vedlikehold har en stor samfunnsmessig betydning.  

Innlegget er også publisert på noeiendom.no