Advokat Kristin Mortensen. Foto: ITBaktuelt/PH

Juridisk gjennomgang av NS 6450 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske anlegg

Advokat:

0

I forbindelse med at Standard Norge presenterte den nye standarden NS 6450 Idriftsetting  og prøvedrift av tekniske anlegg, holdt advokat Kristin Mortensen et innlegg om juridiske sider ved standarden. Kristin Mortensen har vært medlem av arbeidsgruppen til komiteen som har utarbeidet NS 6450. Hun har også bakgrunn som konsernadvokat for NCC Construction og Veidekke. I dag jobber hun i Advokatfirmaet Glittertind.

-Standarden er ikke en juridisk kontraktstandard men en standard for gjennomføring av idriftsetting  og prøvedrift av tekniske anlegg, fastslo Kristin Mortensen, og la til at standarden kommer ikke til anvendelse hvis den ikke er lagt til grunn i kontrakten mellom partene.

-Hva som faktisk omfattes av den enkelte kontrakt,  det vil si den enkelte leverandørens plikter, skal fremkomme av tilbudsgrunnlaget, sa hun og viste til punkt 4.1 i NS 6450.

Hun påpekte at kun NS 8407 har bestemmelser om innregulering og prøvedrift, og siterte slik: «Er ikke annet avtalt, skal totalentreprenøren varsle om kontroll,  testing, innregulering eller lignende som skal foretas av tekniske anlegg og installasjoner  i rimelig tid før aktiviteten. Av varselet skal det fremgå hvilke forutsetninger som må være oppfylt, herunder tiltak fra sideentreprenører, for at aktiviteten skal kunne  gjennomføres. Totalentreprenøren skal, i samarbeid med byggherren og sideentreprenører, igangsette de tekniske anleggene og installasjonene og forestå kontroll,  testing, innregulering eller lignende inntil disse fungerer tilfredsstillende. TE skal dokumentere gjennomføringen og resultatet av prøvene.  Det kan avtales særlige regler om hvordan  dette skal reguleres.»

-Denne bestemmelsen utfylles av reglene som gjelder for igangkjøringsfasen og idriftsettingsfasen i NS 6450, sa hun.

-Standarden setter krav til at det i prosjekteringsfasen, det vil si før kontrakt er underskrevet, skal utarbeides en kravspesifikasjon med testkriterier som leverandøren skal oppfylle i løpet av byggeprosjektet. Det skal i tillegg utarbeides en plan for testing, idriftsetting og prøvedrift som sammen med kravspesifikasjonen blir en del av tilbudsgrunnlaget i henhold til NS 6450 punkt 4.2., presiserte Mortensen.

Hun sa at anbefalinger til innhold i veiledning til innhold i tilbudsgrunnlaget gis det anbefalinger om hva tilbudsgrunnlaget bør inneholde  av ytelser, for eksempel spesifikasjon av hvilke tester som skal utføres i de ulike fasene. Mangler i tilbudsgrunnlaget vil gi grunnlag for krav om tillegg fra entreprenøren.

Kristin Mortensen påpekte at forsinkelse  som skyldes byggherren, for eksempel i forbindelse med deltakelse i gjennomføringen av tester eller urettmessig nekting  av oppstart av prøvedriftsfasen, vil kunne  gi grunnlag for krav på fristforlengelse og vederlagsjustering.

Og motsatt tilfelle dersom forsinkelser hos entreprenøren, etter pliktene  i standarden og kontrakten som skulle vært gjennomført før overtakelse, vil kunne  gi krav om dagmulkt.

-Partene må sørge for at det er avsatt tilstrekkelig byggetid og tid i entreprenørens fremdriftsplan til at leverandøren kan gjennomføre egenkontroll og tester på nytt, dersom dette er nødvendig.

-NS 6450 har ingen bestemmelser om når overtakelse skal skje, men standarden forutsetter at prøvedrift først kan starte ved innflyttingstidspunktet.

Overtakelse før innflytting

Hun viste til at overtakelse skjer normalt før innflytting, hvis det ikke er avtalt at byggherren kan ta bygget i bruk før overtakelse, eller det er avtalt delovertakelser.

-Overtakelse er et kontraktsrettslig begrep det er knyttet  en rekke virkninger til, blant annet at risikoen for skader går over på byggherren, eventuell dagmulkt slutter å løpe, reklamasjonsperioden starter, entreprenøren får rett til å sende sluttoppgjør og sikkerheten nedtrappes, sa Mortensen.

Igjen viste hun til NS 8407, og siterte: «Det kan avtales at prøvedrift skal finne sted enten før eller etter overtakelse. Risikoen for skade går over til byggherren ved oppstart av prøvedrift for den delen av kontraktsgjenstanden som er satt i prøvedrift. Øvrige virkninger av prøvedrift avtales særskilt.»

Så påpekte hun at entreprenøren er ikke ferdig med sine ytelser før oppfyllelsen av pliktene  i prøvedriftsperioden er oppfylt.

Til slutt kom hun med flere forslag som bør inn i kontrakten, blant annet at byggherren krever ytelser som burde vært beskrevet i kravspesifikasjonen, for eksempel ytterligere krav til deltakelse i opplæring, at det spesifiseres hva er «feil av betydning» som medfører at testen skal gjennomføres på nytt, når kan byggherren kreve å utsette oppstart av prøvedriftsperioden som følge av mangelfull dokumentasjon  og hvilke feil kan begrunne forlengelse av prøvedriften.

Les også på ITBaktuelt: ”Nå har idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner fått sin standard” og Skal sikre at bygg er ferdig etter planen og riktig med en gang