– Vi forventet større satsing på energieffektivisering i eksisterende bygg

Om Liens energimelding:

0

– For Nelfos medlemmer innebærer den varslede energipolitikken store muligheter innen sektorer som  transport og maritim industri, sier  Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Nelfo til hovedorganisasjonens hjemmeside.

Regjeringen tegner bilde av en energipolitikk der forsyningssikkerhet, klima og næringsutvikling ses i sammenheng. Regjeringen vil prioritere fire innsatsområder i energipolitikken; styrket forsyningssikkerhet, lønnsom fornybarproduksjon, mer effektiv og klimavennlig bruk av energi, og næringsutvikling og verdiskaping gjennom effektiv utnyttelse av lønnsomme fornybarressurser

– Samtidig er vi skuffet på byggområdet, fortsetter Strandskog.

-Vi hadde forventet en større satsing på energieffektivisering i eksisterende bygg, og regjeringen synes fastlåst i en tenkning der potensialet for energieffektivisering begrenses til passive tiltak på bygningskroppen. For oss handler energieffektivisering om så mye mer, herunder fleksible løsninger, solkraft, batterier, behovsstyring og automasjon. Regjeringen kunne med fordel rettet blikket mot Europa som implementerer tiltak for å gjøre forbrukeren til aktiv deltaker i kraftsystemet. Her setter vi vår lit til at Stortinget bidrar til å løfte disse fremtidsrettede løsningene frem i den kommende behandlingen, sier Strandskog.

Stortingsmeldingen om energipolitikk mot 2030 ble presentert av olje- og energiminister Tord Lien på en pressekonferanse på symbolske Rånåsfoss kraftverk i Sørum.

Forskning økes

Dagens norske virkemiddelapparat innenfor forskning og utvikling av energiteknologier fungerer godt, slår meldingen fast og skriver at forskningssamarbeidet med EU skal økes. Ambisjonen er å øke deltakelsen til over halvannen gang dagens nivå.

Dette er en stor utfordring, heter det i meldingen. Målet er å hente tilbake mer verdiskaping fra EU til norsk industri og mer penger til norsk energiforskning.

Ordningen med forskningssentre for miljøvennlig energi skal også føres videre, i regi av Forskningsrådet.

Nye sentre skal velges i mai 2016 med oppstart neste høst. Også de nye sentrene vil ha åtte års varighet, opplyser meldingen.

Målet er at bedrifter i større grad skal klare å gjennomføre hele teknologiutviklingsløpet fra forskning og innovasjon til kommersialisering av løsninger og teknologi, står det i meldingen.

To selskaper er nevnt konkret som prosjekteksempler, selskapet EnergyNest som utvikler en metode for å lagre solvarme i betong. På denne måten kan strøm produseres om kvelden og natta. Dynatec Engineering i Askim framheves for sin energisparende metode for produksjon av silisium til solceller.

Eksempler på slike prosjekter er utvikling av superlasere som kan revolusjonere produksjon av silisium til solceller og utvikling av kunstig fotosyntese, sier meldingen.

Slik grunnforskning vil regjeringen støtte gjennom Forskningsrådets program ENERGIX.

SINTEF og NTNU fornøyd

Både NTNU og SINTEF er fornøyd med Energimeldingen.

Forskning.no har spurt administrerende direktør i SINTEF Energi, Inge R. Gran om han mener at den foreliggende energimeldingen er et godt strategisk forskningspolitisk utgangspunkt for den økede satsingen på energi- og klimateknologi.

Han mener det er gledelig at det er kommet en ny Stortingsmelding om energi.

–Det har skjedd store strukturelle endringer innen energiområdet siden siste energimelding ble lagt frem for 17 år siden, uttaler Gran.

SINTEF har energi, klima og miljø som en av sine fem hovedsatsingsområder. Derfor er det gledelig at energimeldingen konkret vil doble forsknings- og innovasjonsinnsatsen innen 2020, ifølge Gran.

Energimeldingen tar opp at grønne sertifikater avvikles etter 2021 fordi overproduksjon av grønn energi presser prisene for langt ned. Dermed sliter de grønne energiprodusentene økonomisk.

Dette gjør det vanskelig å drifte og vedlikeholde vannkraftverk og investere videre i ny teknologi, skriver Olje- og energidepartementet i en pressemelding.

Naturvernforbundet er lettet over at sertifikatene forsvinner fordi elver i rør og skjemmende vindturbiner er stygge inngrep i naturen. Miljøorganisasjonen Bellona mener derimot at grønne sertifikater har virket. _ Vi har fått masse ny, grønn energi i Norge og Sverige, sier leder Frederic Hauge i en pressemelding.

Han mener det er helt feil å fjerne subsidiene nå som samfunnet skal over på ren energi, og at grønn energi kan eksporteres og brukes til hydrogenproduksjon.

Meld. St. 25 (2015–2016): Kraft til endring — Energipolitikken mot 2030. Tilråding fra Olje- og energidepartementet 15. april 2016, godkjent i statsråd samme dag.