Michael Pande-Rolfsen er prosjektleder for KommIT i KS, og samarbeider tett med Trondheim kommune om nye digitale løsninger. Foto: Trondherim kommune

Trondheim i full gang med omstilling og digitalisering av byggesaksbehandling

Saksstøtte:

0

Kommunen har som første kommune tatt i bruk KS sin verktøykasse for omstilling og digitalisering på byggesaksområdet og gjennomført en anskaffelse av et helt nytt verktøy for saksstøtte. Anskaffelsen bygger på brukerreiser, standarder og krav som er utviklet i prosjektet eByggeSak i regi av KS, og er første trinn på veien til en fulldigital byggesaksbehandling.

Dagens løsning for byggesøknader kan sammenliknes med selvangivelsen i gamle dager, der man måtte samle opp masse dokumenter, sende inn etter beste evne, og håpe at alt ble rett.

Dette kan være noe av grunnen til at hele 40 prosent av byggesøknadene i Trondheim i dag er mangelfulle. Oppfølgingen av de mangelfulle søknadene tar mye tid både for de som skal behandle søknadene og de som skal søke.

– KS er også i dialog med andre kommuner som planlegger å ta i bruk det nye anskaffelsesgrunnlaget som er utviklet, forteller Michael Pande-Rolfsen, som er prosjektleder for eByggesak og eByggesøknad i KS. Prosjektene skal bidra til at kommunene samordner seg på IKT-området, men også at kommunene og de statlige aktørene, Direktoratet for byggkvalitet, Kartverket og Statistisk sentralbyrå, samarbeider mot felles mål.

– Ved å samordne interessene til kommunene står de bedre rustet til å sette krav til leverandørindustrien, uttaler Pande-Rolfsen.

Målet er hyllevare

– Målet er tilgang til «hyllevare» og større konkurranse i markedet for denne type løsninger.

Parallelt med utviklingen av en verktøykasse i regi av KS, utvikler DiBK en ny tjenesteplattform, Fellestjenester BYGG, på Altinn som grunnlag for nye, kommersielle byggesøknadsløsninger. Tjenesteplattformen skal etter planen settes i drift i juni. DiBK er i dialog med IKT-næringen.

– Vi ønsker å legge til rette for gode rammebetingelser for kommersiell tjenesteutvikling av fremtidens byggesøknader – både for innbyggere og byggenæring, forklarer prosjektleder Olaug Hana Nesheim i DiBK om bakgrunnen for den nye tjenesteplattformen.

Bygningssjef Steinulf Hoel forteller at Trondheim kommune ønsker å være i førersetet for å etablere en ny søknadsportal så fort kommersielle løsninger er tilgjengelig i markedet og disse kan sende digitale søknader via «Fellestjenester BYGG» og FIKS (felles integrasjonsplattform kommunal sektor) til kommunens nye løsning for saksstøtte (eByggeSak).

– De nye digitale løsningene skal være så gode at saksbehandlingstida blir betydelig kortere. Fokuset på god service til innbyggerne er stort på byggesakskontoret i Trondheim, forteller bygningssjefen.