Jon Tveiten har vært ansatt i Norsk Energi i 30 år, hvorav de siste ni årene som administrerende direktør.

I dag feirer Norsk Energi seg selv – runder 100 år

Norsk Dampkjelforening:

0

100-årsjubileumet blir behørig feiret i dag – torsdag 9. juni 2016, og samme dag finner Generalforsamlingen sted.

I jubileumsåret er det 85 medlemsbedrifter og 65 ansatte. Hovedkontoret ligger i Hoffsveien 13 på Skøyen i Oslo hvor organisasjonen har holdt til siden 1931. Det er også avdelingskontorer i Bergen (opprettet i 1987) og på Gjøvik (opprettet i 1986). I tillegg er de representert i Fredrikstad, Arendal og Stavanger. 

Etter første verdenskrig steg kullprisene kraftig

Norsk Energi er organisert som en forening og ble stiftet 16. mars 1916 under navnet Norsk Dampkjelforening. Etter første verdenskrig steg kullprisene kraftig og riktig fyring i kjelanlegg ble svært viktig for spesielt treforedlingsindustrien som stiftet foreningen. I øvrige nordiske land og i Tyskland og England var allerede slike foreninger etablert. Fyrmesterordningen som var en viktig del av Norsk Dampkjelforening sin aktivitet ut mot medlemmene varte frem til 1970-årene.

Det grønne skiftet har de holdt på med i over 100 år

Etter hvert ble rådgivning og prosjektering av kjelanlegg med tilhørende damp- eller hetvannsystemer mer og mer en del av foreningens virksomhet. Etter den andre verdenskrig ble olje rimeligere enn kull og de bisto mange kunder med omlegging til olje. Så kom oljekrisen på 1970-tallet som gjorde det aktuelt med bruk av andre energikilder. Det ble til og med vurdert kullkraftverk og gasskraftverk på Sjursøya på 1970- og 80-tallet for å løse kraftkrisen.

På 1970-tallet ble begreper som miljøvern og energiøkonomisering introdusert i det norske språket og økt utbygging av vannkraft og bruk av elektriske kjeler i industrien ble mer aktuelt. I 1980-årene kom bærekraftig utvikling og klimautfordringer inn på den politiske dagsorden. Dette passet Norsk Energi sin kompetanseprofil svært godt og energieffektivisering og varmegjenvinning i industrien ble svært aktuelt, samtidig som fjernvarmeutbygging basert på gjenvunnet energi fra avfallsforbrenning ble etablert i de største byene. Norsk Energi var på sitt største med over 100 medarbeider på midten av 1980 tallet.

Etter etableringen av Enova og nye tilskuddsordninger for å fase ut fossil energi og elektrisitet økte oppdragsmengden til Norsk Energi igjen på slutten av forrige årtusen. Spesielt økte oppdragsmengden innen fjernvarmeutbygging basert på avfall, spillvarme, omgivelsesvarme og biobrensel. Nå er fjernvarme etablert i over 90 prosent av de største byene og mange av disse prosjektene har Norsk Energi vært rådgiver for.

Det å spare energi er viktig for miljø og konkurranseevne

I tillegg til omlegging til den mest hensiktsmessige energibæreren har det å spare energi vært en rød tråd Norsk Energis virksomhet i over 100 år. Smelteverksindustrien har vist gode eksempler på dette og gjennom prosjekter for blant annet Elkem og Finnfjord med varmegjenvinning og kraftproduksjon fra varme avgasser er Norsk Energis kompetanse innen dette området verdensledende og medført at de har vært rådgiver for varmegjenvinningsprosjekter i Kina, Canada og Russland de senere år.

Automatisering og fjerndrift av kjelanlegg har vært viktig for å redusere bemanningen og å optimalisere produksjonen. Norsk Energi har gjennom sin prosessforståelse og automasjonskompetanse utviklet eget kjelvelgersystem som er tatt i bruk av mange kunder. Etter hvert ble det gjennom ulike forskrifter krav om energiledelse og de har de senere år utført over 100 oppdrag knyttet til å innføre energiledelse og kartlegge tiltak for ulike bedrifter i ulike næringer, nå også på plattformer i Nordsjøen.

Samfunnsansvar

Norsk Energi hjelper sine kunder med at deres drift er sikker og miljøvennlig, gjennom konsekvensutredninger og spredningsberegninger av utslipp. I tillegg vurderer de risiko knyttet til energiproduksjon med ulike risiko- og sårbarhetsanalyser, samt eksplosjonsvurderinger. De har også et datterselskap (Norsk Energi Kontroll) som driver med tilsyn og kontroll av kjelanlegg og trykkpåkjent utstyr. Organisasjonens tverrfaglige kompetanse innen ulike kjelanlegg og forbrenningskunnskap gjør dem godt egnet for slike oppgaver.

Mange mener Norsk Energi skal bruke elektrisitet til alt. Selv om det nå er god tilgang på produksjon av elektrisitet i Norge, mener de at historien viser at ting endres og det er viktig å ha fleksible energisystemer der dette er mulig. Det vil si i industriproduksjon og til lavtempererte oppvarming og kjøleformål.

De har fortsatt tro på at termiske energisystemer med vann og damp som distribusjonssystem er svært godt egnet til å frigjøre elektrisitet til industri, transportsektoren og offshore. Selv om de øvrige nordiske foreningene ikke eksisterer som en forening lenger har de fortsatt tro på sin modell, og ser frem mot nye 100 år.