Avtalen ble også signert av de nasjonale standardiseringsorganisasjonene i Europa, og Anne Kristoffersen (nest bakerst til høyre) signerte avtalen på vegne av Standard Norge.

Avtale om standardisering i Europa signert denne uken

Standarder løftes fram som et strategisk virkemiddel i Europa for å øke konkurransekraften og Norge er med. Anne Kristoffersen signerte avtalen på vegne av Standard Norge.

0

Nederland og Europakommisjonen samlet tidligere denne uken politikere og næringslivstopper til en stor konferanse i Amsterdam for å diskutere hvordan man kan forbedre det indre markedet for bedrifter og forbrukere. Standarder har vært et viktig virkemiddel for å øke konkurransekraften i det indre markedet. Standarder løftes nå høyt opp på den politiske dagsordenen i Europa, og en ny europeisk avtale om standardisering ble signert i forbindelse med konferansen.

Kommisjonen har lansert et felles initiativ for standardisering. Målet er å forbedre det europeiske standardiseringssystemet for å sikre at det kan takle de utfordringene det møter som følger av endringer i økonomien og nye forretningsmodeller, utviklingen på IKT-området og tjenestenæringenes økende betydning i økonomien. Det er et ønske om bedre prioritering og raskere utarbeidelse av standarder.

De siste månedene har Norge, gjennom EFTA, deltatt sammen med Kommisjonen og representanter fra alle interessentene i det europeiske standardiseringsystemet for å utarbeide et dokument som kalles: “Joint Initiative on Standardisation”.

Norge, ved ambassadør Anniken R Krutnes, signerte denne uken avtalen. Norge støtter opp om visjonen som ligger i avtalen. Det skal fremover arbeides videre med de konkrete tiltakene i avtalen. Også fra norske myndigheters side ser man at aktiv deltakelse for å fremme norske interesser i utviklingen av europeiske standarder er viktig for å øke verdiskapingen i Norge.

Avtalen ble også signert av de nasjonale standardiseringsorganisasjonene i Europa, og Anne Kristoffersen signerte avtalen på vegna av Standard Norge.